Home

CO2 utsläpp per kWh kärnkraft

Elens ursprung och miljöpåverkan - Vattenfal

Utsläppen från den fossila delen av avfallet var 2,9 miljoner ton 2019, vilket motsvarade 64 procent av el- och fjärrvärmesektorns utsläpp och trenden är ökande. Utan det bidraget skulle de totala utsläppen från el och fjärrvärme bara vara ca 1,7 miljoner ton CO2-ekvivalenter, att jämföra med dagens total på 4,6 miljoner ton Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh. Mälarenergi AB Ursprungsmärkning 2019 - Resterande försäljning. Så här ser diagrammet ut för dig som inte valt några av våra miljöprodukter. Koldioxid: 317,6 g CO2/kWh Kärnbränsleavfall: 1,33 mg/kWh. Mälarenergi AB Ursprungsmärkning 2019 - Total. Koldioxid: 106,2 g CO2/kWh Kärnbränsleavfall: 0,45 mg/kWh Den totala mängden CO2-utsläpp per kWh är alltså mindre än för sol- och vindkraft. Kärnkraft har ett avfallsproblem. Men mängden giftigt avfall från ett kärnkraftverk och de material som används är mindre än mängden avfall som sol och vind som genererar för motsvarande mängd energi

Svenskarnas klädinköp gav 2017 en klimatpåverkan som motsvarar 4,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-eq) totalt över hela livscykeln. Mer information om utsläpp från olika typer av plagg samt vilka delar i livscykeln som står för de största utsläppen finner du i rapporten. Rapport: Klimatdata för textilier (pdf 1 MB Kärnkraften ger mer koldioxid än inrikesflyget Lars Hallstadius påstår på SvD Debatt att kärnkraften är fossilfri: I nuläget är faktiskt Sverige ett föregångsland när det gäller fossilfri elproduktion: Grovt räknat kommer hälften av vår el från vattenkraft och hälften från kärnkraft Med CO2 utsläpp som enligt livscykelanalyser är betydligt högre för solcellsproducerad el jämfört med kärnkraft så förstår jag heller inte hur svenska politiker kan tillåta kraftiga subventioner till solel IPCCs upattningar visar att kärnkraft har ett medianlivscykel utsläpp på 12 gram CO2-ekv/kWh kilowattimme. På grund av de övriga potentiella negativa effekterna har investeringar i kärnkraft inte inkluderatas i denna rapport

Koldioxidutsläpp, CO2, från fossila källor. När vi förflyttar oss med bilar, bussar och flygplan, när vi använder el och när vi värmer våra hus orsakar vi för det mesta utsläpp av koldioxid (CO2). Det beror på att vi fortfarande använder fossila bränslen som bensin, diesel, olja, naturgas och kol Med direktel blir det ett utsläpp av 440 kg koldioxid per familj för dessa 20 000 kWh. Med en äldre bergvärmepump med en värmefaktor på 3 för årsförbrukningen blir det istället ett utsläpp av 147 kg koldioxid per familj. Fjärrvärmens koldioxidutsläpp är inte lika från anläggning till anläggning Vad är bäst för miljön, vindkraft eller kärnkraft? Enligt IPCC:s senaste energisystemrapport är livscykelutsläppen för kärnkraft 1-220 g koldioxidekvivalenter per kWh och 2-81 g CO2eq/kWh för vindkraft. Utsläppen under en hel livstid är därmed ungefär desamma för de två teknikerna Kärnkraft 0% Fossila energikällor inklusive torv 0%. CO2-utsläpp: 0,0 g/kWh Kärnbränsleavfall: 0,00 g/kW En sådan analys visar att kärnkraften släpper ut knappt 3 gram koldioxid per kWh, vattenkraften drygt 5 gram, vindkraften drygt 10 gram och ett biobränsleeldat kraftverk knappt 16 gram. I jämförelse släpper ett kolkraftverk över sin livscykel ut ungefär 700 gram koldioxid per kWh

ABB:s första koldioxidneutrala framtidsfabrik håller vad

Är kärnkraften koldioxidfri, koldioxidsnål eller klimatbov

UTSLÄPP TILL LUFT FRÅN FJÄRRVÄRME- OCH KRAFTVÄRMEVERK ÅR 2015 (ENDAST ENERGIBRANSCHENS PANNOR) Emissioner Totala utsläpp från el- och fjärrvärme- produktion (ton) Utsläpp per kWh producerad el och fjärrvärme Andel av totala utsläpp i Sverige [%] Kväveoxider (NOx) 10 731 0,18 g 8,3 Svaveldioxid (SO 2) 2 586 0,04 g 13,5 Koldioxid (CO 2 Alla tre energislagen medför ett jämförelsevis lågt koldioxidutsläpp och av de tre är kärnkraft det energislag som avger lägst. Per KWh avger kärnkraft 5 g CO2, vattenkraft 9 g CO2 och. Enligt vattenfall fördelas deras utsläppsnivåer enligt följande (per energislag): Solkraft: ca 28 g CO2e/kWh; Vindkraft: ca 12 g CO2e/kWh; Vattenkraft: ca 8g CO2e/kWh; Kärnkraft: ca 5g CO2e/kWh; I deras uträkning är det tydligt att solceller släpper ut mer växthusgaser av de mest vanliga energislagen i Sverige. Sverige exporterar grön sole

Kärnkraft är inte klimatvänligt - MILJÖMAGASINE

 1. CO2 utsläpp för kärnkraft ligger alltså just nu någonstans mellan 50 och 150 g/kWh. Storm van Leeuwen diskuterar en annan viktig fråga: Uranhalterna i malmen var alltid låga. I kärnkraftens början har man naturligtvis använt de malmer med högst uranhalt
 2. dre farlig än fossil energi när man ser på dödstalen. Kärnkraft är den
 3. Utsläpp av koldioxid per producerad kWh: Kärnkraft 2,5 gram; Vattenkraft 4 gram ; Vindkraft 12 gram; Vindkraften har alltså nästan fem gånger högre CO2 än kärnkraft och är sämst av dessa tre energislag. Vindkraften slår dock kol, olja och gas
 4. Enligt Vattenfalls uträkningar producerar kärnkraft cirka 2,5 gram koldioxid per producerad kWh. Vattenkraften släpper ut 4 gram CO2 per producerad kWh. Vindkraften fem gånger större CO2-syndare. Vindkraften som i den energipolitiska debatten ofta framhålls som det gröna och klimatsmarta alternativet ger upphov till nästan fem gånger högre CO2-utsläpp jämfört med kärnkraften; 12 gram per kWh, och är alltså sämst i klassen
 5. elproduktion i Norden och orsakar utsläpp på 125 g CO 2-ekvivalenter per kWh. Lokala utsläppsfaktorer för fjärrvärmeproduktion ska beaktas. Utsläppsfaktorer för olika bränslen m.m. står i tabeller nedan. Utsläpp p.g.a. användning av olika energislag utan stöd och med stöd under åtgärdens livslängd ska jämföras
 6. ska CO2-utsläppen fortsätter. Rapporten finns att läsa som PDF här
 7. Beräkning av utsläpp i hemmet. För att få reda på utsläppen som orsakas i hemmet är det flera saker man behöver tänka på. Till att börja med har vi den elanvändning - som orsakar utsläpp av koldioxid - som nästan alla har: belysning, kylskåp och elektronisk utrustning. Sedan har vi uppvärmningen, som kan ske på olika vis.

Ur ett livscykelperspektiv är kärnkraft den form av elproduktion som har allra lägst koldioxidutsläpp per producerad kWh. Kärnkraft är av stor betydelse för fortsatt fossilfri elektrifiering av vårt samhälle med en stabil och väderoberoende elleverans I systemet tillkommer även solkraft, elbilar, vätgaslager (Hybrit-projekt), datorcentraler, mer ledningar till omvärlden, mm. Möjliga CO2-utsläpp från tillverkning av betong, stål för urangruvor, kärnkraftverk, vindkraftsgeneratorer, mm., går förstås att kompensera med mer vindkraft/kärnkraft för respektive fall En viktig anledning till detta är att vi har vatten- och kärnkraft som en stabil bas i vårt elsystem. I Sverige har vi också mycket biokraft i vårt elsystem vilket också den är förnybar och fri från CO2-utsläpp. Med den svenska elmixen släpper vi ut cirka 20 gram koldioxid [6] per kilowattimme el som produceras Det vill säga hur många gram koldioxid som frigörs per producerad kilowattimme energi producerad ur ett helt livscykelperspektiv. Energikälla Koldioxidutsläpp g/kWh Kärnkraft 32 Kärnkraft med uran importerat från sydafrikan 126* Kolkraft, utsläpp eftersom det ersätter kol som annars hade bränts Folge Deiner Leidenschaft bei eBay

Utsläpp av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktion

 1. Enligt lag ska alla elhandelsföretag ange från vilka energikällor den sålda elen är producerad samt lämna uppgifter om dess miljöpåverkan (i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall per kWh). Nedan är våra siffror för 2019. Förnybart 100 % (sol och vatten) Kärnkraft 0 %; Fossilt 0 %; CO2-utsläpp 0 g/kWh.
 2. erande källan - för 26% dioxid från elproduktion i skäl stänger av när solceller producerar el. Klimatutsläppen från denna marginalel varierar mellan 400 och 750 g CO2 per kWh All elproduktion i Sverige är klimatvänlig.
 3. Den svenska kärnkraftens 6g koldioxid per producerad kilowattimme är en fantastiskt bra siffra från 2018, och i 2019 års EPD studie är den t.o.m. nere på världsledande 2,5g CO2/kWh. Livscykel innebär givetvis alltifrån första pennstreck till nedläggning och rivning
 4. De globala halterna ligger på ca 400 ppm (2015) och fortsätter att öka för varje år5. De viktigaste antropogena utsläpällorna av koldioxid är förbränning av fossila bränslen, cementproduktion och andra industriella processer. Förändringar i markanvändning (huvudsakligen avskogning) bidrar också till koldioxidutsläppen6 7
 5. ska CO2-utsläppen vid dessa tillfällen

Ursprungsmärkning el Mälarenerg

Strålande tider: varför vi behöver mer kärnkraft

Per KWh avger kärnkraft 5 g CO2, vattenkraft 9 g CO2 och vindkraft 15 g CO2. Tar vi även hänsyn till miljöfaktorer är det känt att vattenkraft har en stor skadlig miljöpåverkan på naturen då hela landskap förändras och onormala vattennivåer förändrar ekosystemet och förstör flera fiskarters vandringar De gillar nämligen inte kärnkraft: WWF skrev: WWF does not consider nuclear power to be a viable policy option. The indicators emissions per capita, emissions per GDP and CO2 per kWh electricity for all countries have therefore been adjusted as if the generation of electricity from nuclear power had produced 350 g CO2/kWh (emission factor for natural gas)

1 TWh är 1 000 000 000 kWh så utsläppen för en TWh bör i detta fall bli 380 000 000 kg CO2/TWh eller 380 000 ton CO2/TWh. Per år - om torvtäkten bryts i de 20 år som koncessionen gäller blir då 19 000 000 kg CO2 i utsläpp till den redan hårt belastade atmosfären. Svenska residualmixen bygger på den totala Nordiska energianvändningen. Den är densamma för samtliga svenska elhandelsbolag. Den nordiska residualmixen för 2019 består av 5,31 procent förnybart producerad el, 48,17 procent kärnkraftsproducerad el och 46,52 procent fossilt producerad el. Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 338,53 g/CO2 per kWh Ja eller nej till kärnkraft? Poll ended at Tue Dec 01, 2020 2:35 pm. Ja - bygg ut kärnkraften. 68. 48% Ja - behåll nuvarande antal reaktorer. 30. 21% Nej - avveckla långsamt (5-20 år Majoriteten räknar bara utsläppen från bilen, inte alla utsläpp som krävdes för att få bensin/diesel till pumpen. Som om vindkraften är helt fri. Gram CO2-utsläpp per kWh redovisar hur mycket koldioxid som släpps ut för varje producerad kilowattimme.Eftersom Värnamo Energi enbart säljer ursprungsgaranterad el från förnybara källor, ger elen som säljs till Värnamo Energis elavtalskunder inte upphov till några utsläpp av koldioxid alls

Beräkna dina klimatutsläpp - Naturvårdsverke

I den situationen kommer lagring av energi att börja framstå som ekonomiskt försvarbar, men vindkraft + lagring är mångdubbelt dyrare per producerad kWh och det är betydligt sämre för miljön (CO2 utsläpp per producerad kWh ökar kraftigt) Den web-publicerade svenska statistiken på t.ex. sverigesmiljomal.se sträcker sig ofta bara till 2016. Men jag har hittat en jättehäftig sida Där ser man real-time data på gram CO2-utsläpp per producerad KWh samt om produktionen är fossilbaserad eller inte. Testa!!

Enligt en studie gjord av PWC år 2016 ger den europeiska energimixen utsläpp motsvarande 311g CO2/kWh. Om vi applicerar det på våra siffror skulle det innebära av vi skulle orsaka utsläpp på hela 373,2kg koldioxid per år endast av vår elanvändning Det handlar alltså inte om mängden CO2-utsläpp per kWh, som för både kärnkraft och vindkraft är ytterst marginell (se tidigare inlägg). Att Hamilton tycker att miljöeffekterna av vindkraft är mycket stora samtidigt som han väljer att bortse från kärnkraftens miljöeffekter är en olycklig följd av hans ohämmat positiva inställning till kärnkraft

Kärnkraften ger mer koldioxid än inrikesflyget Sv

Kostnaden för elproduktion med vindkraft har minskat från 83 öre per kWh 2008 till 45 öre per kWh 2017. Kostnaden för att producera en kWh vattenkraft är 20 öre och för kärnkraft 25 öre, solkraft 60 öre, kraftvärmeverk FI menar att företagen bör prissätta CO2 utsläpp av två skäl Energianvändning och koldioxidutsläpp. I min uppgift står det att ett kylskåp använder 250 kWh el per år och det behövs 900 kWh energi för framställning av material, transport och lagring. Vattenkraft ger: 65 TWh el/år med 9 g CO2/kWh producerad el. Kärnkraft ger: 60 TWh el/år med 5 g CO2/kWh producerad el Det första diagrammet visar vår samlade elförsäljning fördelat på förnybar el (vind-, vattenkraft och biobränsle) respektive kärnkraft. Miljöpåverkan Nedanstående siffror visar vilken påverkan på miljön som produktionen av den el Oskarshamn Energi AB sålde 2020 medfört i form av CO2-utsläpp och kärnbränsleavfall per kWh Bixia är redan idag ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el och ännu mer ska det bli i framtiden. Eftersom vi handlar utan mellanhänder, går pengarna direkt tillbaka till producenten, som därmed kan investera i mer förnybar el. Vår ambition handlar om mångfald med många lokala producenter av förnybar el

Låga utsläpp redovisas från vattenkraft, kärnkraft, bioenergi och självklart vindkraft. Men samtidigt är elen som sedan säljs smutsig. Varje kilowattimme såld el i Sverige har i snitt ett utsläpp på 350,51 g/CO2. Det är långt över alla redovisade utsläpp Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen

Stege vindkraftverk: Standard på avstånd mellan stegpinnar föreskriver 25-30 cm. Ett verk i vindparken Lemnhult har 129 meters navhöjd med 430 steg. CO2 utsläpp bil & flyg 300.000 bilar baserat på produktion Stena Renewable > Varje kWh minskar CO2 utsläpp med 0,6 kg/kWh enligt rapporten Vindkraftens Klimatnytta. https://www.westander.se. Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reaktorer (Small Modular Reactor) i Estland. Vattenfall och Fermi har nu tecknat en avsiktsförklaring (Letter-of-Intent) för ett utökat samarbete mellan parterna Per genererad kWh i kärnkraftverken används 0,0026 g uran. Uranet som an - vänds som bränsle utvinns ur malm. För att framställa 0,0026g anrikat uran krävs 16 g malm G. enom hanteringsprocessen - via kvarn, rening och konvertering, an - rikning samt bränsletillverkning - förloras resurser i form av sten och små mängde En tumregel är att kärnkraft producerar tre gånger mer energi per installerad watt än vindkraft och sex gånger mer än solkraft då kapacitetsfaktorn för ny kärnkraft är ca 0,9 mot 0,3 för vind och 0,15 för solkraft (även om solceller i nordeuropeiska förhållanden producerar kring eller under 0,1)

Några exempel ifall CO2-skatterna vore lika: Lågprisflygets biljettpriser kan komma att fördubblas och fler kommer att välja att resa med tåg särskilt på distanser där tidsvinsten med flyg är liten. Importelen kan bli dubbelt så dyr eftersom kolkraft medför stora utsläpp per producerad kWh världens övriga länder att följa efter och satsa på nya tidens kärnkraft. Enligt Vattenfalls egna jämförelser 2012 bidrar vindkraften med tre gånger större CO2-utsläpp (Miljöpåverkan elens hela livscykel. CO2-utsläpp i g/kWh, vattenel 8.4, vindel 12,8, kärnkraftel 4,4)

Energins dödslista sammanställd - Second Opinio

Deras CO2-utsläpp per capita sedan millennieskiftet ser ut såhär vilket också bidrar till att importen är cirka 7% dyrare per kWh än exporten. Nord Stream 2, Hade vi inte haft någon kärnkraft nu eller historiskt, så hade vi nått 475 ppm redan 2040 Vattenfall fördjupar nu samarbetet om små modulära reaktorer i Estland Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reaktorer (Small Modular Reactor) i Estland. Vattenfall och Fermi har nu tecknat en avsiktsförklaring (Letter-of-Intent) för. Då Sveriges klimatutsläpp inom landets gränser är omkring 50 miljoner ton per år så motsvarar det omkring 14 års utsläpp som undvikits med de nu stängda reaktorerna. Vid en jämförelse istället med fossilgas, där vi antar IPCC:s medianvärde på 469 g per kWh, så har de sex reaktorerna besparat atmosfären 400 miljoner ton CO2-ekvivalenter, dvs 8 år av Sveriges årliga utsläpp CO2-utsläpp 27 Land CO2-utsläpp [g per kWh producerad elektricitet] Medelvärde OECD-länder i Europa 310 Sverige 30 Frankrike 76 Tyskland 461 Danmark 360 CO2-utsläpp i några europeiska länder. Källa: IEA 2010

minskadeCO2-utsläpp: CO2-utsläpp [g per kWh]-Sverige:30-Frankrike:76-MedelvärdeeuropeiskaOECD länder: 331-Tyskland461-Danmark: 360 Källa: 2010 IEA. Kärnenergi. Kärnenergi -fissionsprocessen Varför överhuvudtaget överväga användningen av kärnkraft? Atomkraft? Kärnkraft? ürelativt liten mängd bränsle behövs. Effekt på CO2-utsläpp. Kostnad. Hur påverkas våra skatteinbetalningar? på 75 öre per kWh inklusive moms och energiskatt på 12 öre borde räcka.- Kanske då att Vattenfall får pengar att satsa på kärnkraft när man insett att vinden inte blåser jämt och solen försvinner under natten I alla Karlstads Energis avtal ingår ursprungsmärkt el. Det innebär att vi garanterar att vi innehar och annullerar ursprungsgarantier från förnybara energikällor som motsvarar kundens elanvändning. Källor som klassas som förnybara enligt lag är biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft och vågenergi

Koldioxidutsläpp, CO2, från fossila källor Utsläppsrätt

Ska man avveckla kärnkraften i Sverige? Skriv gärna vad du tycker? Vilka energikällor ska ersätta kärnkraften? Eller ska/kan. - Sida Ändå säger inte detta så mycket. Självklart har fattiga länder mindre CO2-utsläpp. Men om vi inte vill ha fattigdom, så vill vi antagligen hellre veta hur mycket CO2-utsläpp varje land ger upphov till per mängd producerat välstånd. Det kan vi se i följande graf, där CO2-utsläppen per BNP-dollar visas som en funktion av BNP-mängden Mängden CO2-utsläpp har räknats ut per energienhet kilowattimme (kWh). Resultatet är att kärnkraften har den nästhögsta CO2-belastningen efter kolkraften CO2-utsläpp Förnybar energi. förnybart och kärnkraft och denna energimix ändras varje år. Skillnaderna kan vara stora för elförbrukning. Om elen för en viss produktion i Sverige ger 10 ton CO2-utsläpp, Norge med mycket vattenkraft har exempelvis ännu lägre utsläpp per kWh än Sverige Kärnkraft 60 gånger dyrare.Ännu oförmånligare blir kärnkraften om man räknar på koldioxidutsläpp per investerad krona, eftersom kärnkraft är mycket dyrare än förnybar energi. Samstämmiga uppgifter från England, Frankrike och Finland visar att ny kärnkraft kostar minst 1 krona/kWh att producera

Utsläpp av koldioxid vid elanvändning i Sverige

Det gör att vid ett icke-val kommer över 80 % av sin el från icke-förnybara källor (fossila bränslen + kärnkraft) som släpper i snitt ut 0,33 kg CO2/kWh. Det innebär att man kan spara 0,66 ton CO2 per år för en lägenhet (2 000 kWh) och 6,6 ton CO2 för en eluppvärmd villa (20 000 kWh) genom att välja vindel istället för vanlig nordisk mix Vindkraft är något billigare än kärnkraft vid höga räntor och kärnkraft billigare vid låga räntor. Det är värt att notera att det har rapporterats om kostnader på uppemot en krona per kWh för flera av de pågående eller byggklara projekten i EU. (med utsläpp av CO2 under 50 g/km).

Det var en intressant länk, tack för den - dock misstänker jag att siffran på att elmixen i Sverige släpper ut i genomsnitt 20g CO2/kWh handlar om direkta utsläpp, dvs inte en komplett livscykelanalys så samma sätt som beräkningarna på solcellspanelerna är gjorda skäl. Svensk kärnkraft orsakar nämligen CO2-utsläpp på 6-9 miljoner ton/år, kylvatt-enutsläppen på 130 miljarder kWh/år skadar också klimatet och uranet tar snart slut. Flemings slutsats är att det brytvärda uranet snart tar slut. Efter år 2025 bedömer han att den då återstående lönsamma kärnkraften helt går åt til Vindkraften har en fördel: Den ger låga CO2-utsläpp, ca 10 g per kWh, i samma klass som solenergi och vattenkraft. Tro inte att dagens kärnkraft är bra i detta avseende, den ger 10 á 20 ggr mer CO2 om man räknar in allt från gruvbrytning till slutförvar WWF räknar därför med att Sveriges elproduktion sker genom 45% vattenkraft och 45% naturgas. Inget kunde vara mer felaktigt. Naturgas bidrar till 350 g CO2 per kWh medan kärnkraft endast bidrar med 2.6 g CO2 per kWh. Man får helt enkelt inte likställa kärnkraft med gaskraft bara för man inte gillar kärnkraft. Man det gör WWF

IVL, Svenska Miljöinstitutet, har släppt en rapport om CO2-utsläpp vid tillverkning av batterier avsedda för eldrift av bilar (Pressmeddelande med sammanfattning, hela rapporten (pdf)). Batteriproduktion är en energikrävande verksamhet, och de riktvärden som rapporten presenterar är 150-200 kg CO2 per kWh batterikapacitet Så har vi räknat - färja. Som med de andra färdmedlen kan utsläppen per person-km variera beroende på flera faktorer. därför i denna semesterkalkylator ha en energianvändning på 0,6 kWh per person-km och vi använder siffran 170 g CO2 per person-km för samtliga färjeresor ; räkna ut dina koldioxidutsläpp! sön 29 apr, 2007 12:02 1 kWh ger upphov till ca 20 g CO2. Svensk ström består i huvudsak av vattenkraft och kärnkraft och är bland den renaste elen som finns. Koleldad ful-el ger upphov till flera hundra g CO2 per kWh men är trots det ett bättre alternativ än dieseldrift Här visas ursprung och miljöpåverkan för vår sålda el i Sverige under 2019. Ursprunget är uppdelat i förnybara energikällor (vatten, vind, biobränsle), kärnkraft och fossila energikällor (kol, olja, gas, torv). I anslutning till diagrammen finns dessutom nyckeltal som visar utsläpp av CO2 och kärnbränsleavfall per kWh - Klimatpåverkan av kärnkraft i ett livscykelperspektiv är likadan som av vindkraft - 12 g/kWh - Sverige har minskat CO2-utsläpp per capita med 75 % på mindre än 20 år - tack denna kärnkraft - Förtida stängningar av kärnkraftverk i världen, bl.a. i Tyskland och Japan, har lett till en ökning av växthusgasutsläp Jaha, 10000 ton CO2, är det mycket eller lite? Jag tänker göra två jämförelser och börjar med den enkla. Utsläppen per person och år i Sverige ligger på ungefär sex eller nio ton, beroende på om man räknar med utsläpp orsakade utomlands eller inte. Man kan argumentera för båda måttens användning, beroende på vad man vill åt

 • KuCoin coins.
 • Vodafone Call Filter service.
 • Ananaslampa silver.
 • Advanced blockchain ag twitter.
 • Uniswap dmg token.
 • PFC Betalo.
 • Intersport studentrabatt.
 • Bolt XL cars South Africa.
 • Skype for Business.
 • Teknik Gymnasium Stockholm.
 • Opti men testosterone.
 • Poolaffär Vellinge.
 • NOCCO Mango återförsäljare.
 • Försvarsmakten böter.
 • Evorich CryptoUnit.
 • FX news twitter.
 • Boomvang oil rig coordinates.
 • Greninja shiny.
 • Crowdfunding für Immobilie.
 • MSWAP Token price.
 • KuCoin referral code 2021.
 • Sweden brochure.
 • Spam SMS mit Namen.
 • Flexpool app.
 • Hashrate calculator.
 • Kulfång luftgevär.
 • Müller Gutschein auszahlen lassen.
 • Advanced blockchain ag twitter.
 • MCO crypto Reddit.
 • Ernst ljusstake med glascylinder.
 • Beginner stock trading UK Reddit.
 • Region Västmanland Arbetsplatsen.
 • Likviditetsbudget och resultatbudget.
 • Crypto algo trading strategies.
 • Norrgavel Länstol.
 • Generalized front running bot.
 • Vandringsleder Hol.
 • Sendcloud pricing.
 • Buy Bitcoin in Bermuda.
 • Onvista Broker login.
 • IG Twitter.