Home

Suppleant samfällighetsförening

Styrelsen | Brf Äpplet 1-5

Mandattiden för ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman ska ledamöter väljas på ett år. Övriga ledamöter ska väljas på två år. Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamö-ter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. § 7 Styrels Men en suppleant har inget primärt ansvar för föreningens förvaltning. En suppleant ansvarar endast för de beslut som denne är med och fattar, och där skiljer det sig inte från en ordinarie ledamots ansvar, som också bara ansvarar för de beslut som denne är med och fattar. Jag har inget mer att säga i denna fråga

Körsveka Samfällighetsförening

Som beslutande organ är det stämman som utser styrelse och suppleanter, och styrelsen kan inte själv välja en suppleant eller besluta att en suppleant ska bli ledamot. Styrelsen i en bostadsrättsförening måste ha minst tre ledamöter och detta är som regel specificerat i föreningens stadgar Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som är skyldig att omedelbart kalla en suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som inte ersätter frånvarande styrelseledamot har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt Det är grönytor, lekplatser, parkeringsytor, garage, infarts- och gångvägar och annat som de som bor i området använder gemensamt. Även tak, värmesystem och vatten kan ingå i gemensamhetsanläggningarna. Samfälligheten är den grupp av fastigheter som ska ansvara för skötsel och underhåll av anläggningarna

En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer och det är en effektiv form för förvaltning där ägare av deltagande fastigheter har ansvar och inflytande över drift och underhåll. Den främsta anledningen till att bilda en samfällighetsförening är att förenkla beslutsfattningen Styrelsen skall bestå minst 3 och högst 5 ledamöter och högst 2 suppleanter. § 6. STYRELSE val. Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är ett eller två år och för. suppleant ett år. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman ska 2 st ledamöter väljas på 1 år Styrelsen för 2020/21. Lennart Andersson ordförande. Marie Follin sekreterare. Cecilia Wendin ekonomiansvarig/webbansvarig. Stefan Nilsson verkställande ledamot. Peter Malmén ledamot. Adam Spira suppleant. Anton Zita, suppleant. Torbjörn Claesson, suppleant Samfällighetsföreningen. Alla som bor på ön är medlemmar i Tidö-Lindö Samfällighetsförening. Det innebär att man är delägare i gemensamma anläggningar, dvs öns vägnät, grönområden (allmänningar) samt Västerängen med lekplats, spelplaner, föreningslokal och badstrand. Gemensamhetsanläggningarna förvaltas, vårdas och utvecklas av föreningens Styrelse

Det beror helt på vad som beslutats på stämman: Antingen är suppleanternas arvode inkluderat i klumpsumman (vanligast), och då är det upp till styrelsen och besluta i vilken mån suppleantera ska ha del av arvodet. Eller så får suppleanterna någon form av särskild ersättning, beslutad på stämman (mindre vanligt) Samfälligheter (samfällighetsföreningar) bildas i syfte att förvalta och underhålla en eller flera fastigheters gemensamhetsanläggningar eller rättigheter. Detta kan till exempel vara enskilda vägar, parkeringsplatser, grönområden, lekplatser, bryggor och badplatser, värmesystem, data/TV. Samfälligheters förvaltning och verksamhet regleras av. Karlshills Samfällighetsförening: Styrelse: Ordförande: Björn Cronstrand: Sekreterare: Louise Yngström: Kassör: Mikael Ståhl: Ledamot: Bo Westerberg: Suppleant: Mikael Krumlinde: Suppleant: Per Dalhammar: Vägfogde: Mikael Krumlinde: Bryggfogde: Bo Westerberg: Valberedning: Anna-Karin Brodin: Monir Dastserri: Revisorer: Gunnar Thegel: Mia Westerlun Suppleant Ersättare. För att säkerställa en beslutsför styrelse har VHSF invalda suppleanter. Nyheter & Händelser. 05 May. Samtliga fastigheter är friköpta, men gemensamhetsanläggning ägs och drivs av Vikenhus samfällighetsförening. Den blir man automatiskt medlem i vid registrering som fastighetsägare till någon av fastigheterna Elin Midelf, hus 21, suppleant. Kontakta styrelsen. Ditt namn (obligatorisk) Din e-post (obligatorisk) Ämne. Ditt meddelande. Bifoga fil. Det går även bra att maila direkt till knivingegatan@gmail.com. Personuppgifter. Som boende på Knivingegatan är ditt hushåll medlemmar i Knivingegatans samfällighetsförening

Mjösunds Samfällighetsförening. Detta är samfällighetens styrelse för verksamhetsåret 2020/2021: Ordförande. Tommy Thorin. tel 070 843 13 56. Sekreterare. Bo Andersson. tel 070 274 57 79. Kassör. Sven-Erik Anker. tel 070 372 47 12. Suppleant. Bo Franzon. Suppleant. Vakant. Valberedning. Vakant. Mailadress till styrelsen är: styrelsen. Medlem är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under §2 § 5 STYRELSE säte, sammansättning För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Orust kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 1 suppleant. § 6 STYRELSE val Styrelsen väljs genom ordinarie föreningsstämma Anmälan om upplösning av samfällighetsförening, vägförening, vägsamfällighet eller LGA-samfällighet Innan anmälan skickas in ska föreningen själv ha genomfört en upplösning av föreningen, d.v.s. föreningen ska vara upplöst då anmälan skickas in. Bestämmelserna om när en sam

Styrelsen består av tre representanter från vardera av samfällighetens tre kvarter: fem ledamöter varav en är ordförande och fyra suppleanter. Enligt stadgarna väljs alla för perioden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. De tillträder när de väljs på årsstämman Styrelse för Fågelsundets samfällighetsförening (GA 10) Ordförande: Lars Bergmark. Vice ordförande: Nils Järvström. Sekreterare: Katarina Wendin. Kassör och postmottagare: Ove Opseth. Ledamot: Gert Evaldsson. Suppleant: Jessica Boussard. Suppleant: Ulrik Johansson Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt

Suppleant Ansvarsområde Namn - Sören Fröjdh E-post - soren.frojd@lantmannen.com. Telefon: Lidaleden 37 Skogsnyckelns samfällighetsförening skapades i november 2018 för att förvalta gemensamhetsanläggningen Gislöv GA:11 och utrymmet Gislöv S:23. I uppdraget ingår förvaltning och skötsel av områdets vägar, belysning, grönområden samt avloppsanläggning fram till kommunal ledning. Ytan som avses är all yta inom S:23 som inte utgörs av fastigheter Rosenlunds Samfällighetsförening Styrelsens sammansättning Jörel Agerholm Wernerson, Ordförande Maria Erlandsson, Sekreterare Liselotte Forsbeck, Kassör Daniel Lindén, Ledamot Inger Hellström, Suppleant Melker Gyllner, Suppleant Avtal El-Vings Telge Energi, Vattenfall Ingarö Mark & Väg CIJA REV medlemska Stadgar för Svanviks samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt. §8 Styrelse, beslutförhet, protokoll

Samfällighetens styrelse representeras av en ledamot samt en suppleant från respektive bostadsrättsförening samt en ledamot och en suppleant för radhusen. Samfällighetsföreningens Styrelse: Ordförande: Simon Siggelsten - Radhusgruppe Vakant, suppleant. Brf 3: Bengt Dahlstedt, kassör. Ove Linde, suppleant. Brf 4: Lars-Åke Lidström, ordinarie Themba Tainton, suppleant . Samfälligheten har en fysisk brevlåda, placerad utanför porten vid Selmedalsringen 21. För kontakt/meddelande till styrelsen,.

Dunderbackens samfällighetsförening. Sök. Primär meny Hoppa till innehåll. Sök efter: Styrelsen. Ni har flyttat in i en samfällighet där lagen om samfällighetsföreningar gäller. Suppleant Ingvar Eklöv, Igelkottsvägen, 20 A, tel 076-677 42 67 Tillsyningsman. Betan-Vitkålen Samfällighetsförening. Ordförande: Helena Larsson, 0736 509 761 Kassör: Björn Christiernin, 0730 266 520 Sekreterare: Jesper Wilhelmsson, 0708 809 222 (endast SMS) Styrelseledamot: Henrik Brundin, 0720 506 530 Styrelseledamot: Desirée Pierre, 0708 771 430 Suppleant: Dana Engerot, 0703 336 581 Suppleant: Roger Jonsson, 0733 260 185 Suppleant: Anders Johansson, 0733 984 43 Du når oss lättast genom att skicka e-post till styrelsen@backbybyalag.se

Styrelsens storlek, och suppleanternas roll « Styrelsetips

Om oss. Överby samfällighet bildades för att förvalta marken i GA:12. Överby samfällighet förvaltar 26 ha mark och strand åt alla Överbybor. Vi strävar efter att bevara karaktären på Överby med dess lantliga karraktär där naturen och vattnet är naturliga inslag och där alla har tillgång till vatten och bad. Samfälligheten. Solskeppet Samfällighetsförening. Styrelsearbetet. Om en styrelseledamot avgår brukar i första hand en suppleant träda in under resten av mandatperioden. Finns det ingen ersättare kan styrelsen kalla till extrastämma för att välja en ny ledamot. Det går även att,. En suppleant får utses för styrelseledamöter och har samma ställning och ansvar som en ordinarie styrelseledamot under tiden som denne träder in (7 kap 20 § lagen om ekonomiska föreningar). I lagen anges vidare att bestämmelser för styrelseledamöter i tillämpliga delar även gäller suppleanter, (7 kap 3 § lagen om ekonomiska föreningar) Stefan Nilsson - suppleant (Brf Solgränd, lott C) Kristina Mattsson - suppleant (Brf Fritiden) Helena Sammels - suppleant (HSB) Anna Sahlqvist - suppleant (Veidekke, lott E) REVISOR: Magnus Emilsson, Borevision, ordinarie revisor c/o Nya Hovås Samfällighetsförening FE39

Suppleantents roll i styrelsen - stadgarna avgör ansvaret

Liza Johansson - Suppleant. Tel: 070-855 89 21. KONTAKT. För att komma i kontakt med styrelsen kan du skicka e-post till följande adress. Samfalligheten@Algeby.se. Det går även att skriva ett vanligt brev till. - Älgeby Samfällighetsförening. - 186 97 Brottby. Jerker Jansson, ordförande 076-416 66 67 Träpatronens Samfällighetsförening Hemsida från www.brfhemsidan.se. Styrelsen består av en ledamot och en suppleant från varje medlemsförening. På hemsidan finns information för föreningarnas medlemmar, besökare och de som är intresserade av att skaffa sig lägenhet inom Selmedalsringen 02.01.21 Västersjöns Samfällighetsförening. Enligt lagen (1973:1150) Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvar vid sammanträdet, men har ej rösträtt. §8. Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande OM OSS | Björnrike samfällighet. Björnrike Samfällighetsförening är en organisation som ansvarar för vägunderhåll, sommar som vinter, gatubelysning, skyltning och grönområden. Vi förvaltar samfällighetens och föreningens tillgångar och fullgör vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter Degernäs Samfällighetsförenings styrelse. Kontakt: degernasby@gmail.com. Degernäs Samfällighetsförening. Degernäs 209. 905 80 Umeå. Ordförande: Nils-Gunnar Mattsson Tel 070-662 90 70. Sekreterare: Ihrén Larsson Tel 090-46578, 070-323 23 53. Kassör: Maggie Wendel Tel 090-47087, 070-486 77 53

Hjulspindelns samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen Hjulspindeln ga:1. som är gemensam egendom för fastigheterna Hjulspindeln 1-11 i Hammarbyhöjden i Stockholm. Gemensamhetsanläggningen består av VA-ledningar, grönyta, stödmur och skärmväggar Altnäs Samfällighetsförening För att kontakta oss via post, använd nedanstående adress: Altnäs Samfällighetsförening Altnäs Rävhagen 642 96 Malmköping För insättning till föreningens bankkonto, använd Swedbank bg 398-1628. Styrelsen Du kan kontakta styrelsens medlemmar via e-post: Kenny Johansson Ordförande johanssonrosita@gmail.com Agnetha Edin Sekreterare agnetha.edin. Suppleant: Styrelsen nås lättast på e-postadressen: styrelsen@mlsf.se. Sök efter: Nyhet. Årsstämman i Möja-Långviks samfällighetsförening är flyttat från den 30 maj till den 19 juni 2021 kl 09.00 i Möja-hallen. Läs alla nyheter. Anslagstavlan. Här finns kallelser och annan dokumentation

Frågor & svar om samfälligheter - villaagarna

Adresser styrelseledamöter 2020/2021. Torgny Thim, Södra Fiskebäcksvägen 46. 076-898 91 42. Ordförande. Johanna Ånskog, Södra Fiskebäcksvägen 108. 070-829 01 50. Kassör. Rolf Åholm, Norra Fiskebäcksvägen 238. Sekreterare Suppleant Anders Larsson Murargatan 23, 754 37 UPPSALA Mobil. 073-029 82 15 Mail: 026.198071@telia.com Suppleant Maud Eriksson Luppvägen 3, 152 52 Södertälje Mobil: 070-735 69 79 Mail: maud.eriksson@telia.com Kontaktblanket Stadgar för Malma Backes Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt. § 8 Styrelse beslutsförhet, protokoll Pallens Samfällighetsförening. Organisationsnummer: 716417-2541. Bankgiro: 627-4922. Fakturaadress: Pallens Samfällighetsförening. c/o Christina Lorenzen. Libbyvägen 48. 187 62 Täby. Sten Lindau (Suppleant) Libbyvägen 56. Valberedning Anders Forsman (sammankallande) Pallgränd 13. Magnus Ardenstedt

Suppleant: Tom Kyvsgaard Hansen: Suppleant: Annamaria Svensson: Logga in. Gessie Villastads Samfällighetsförening Drivs med WordPress.. Förtroendevalda i Nordsjö samfällighetsförening. STYRELSE. Ordförande Anders Eriksson 070-371 30 37. Kassör Tomas Henäng 073-073 62 00. Sekreterare Iva Thunvall 070-497 39 68. Ordinarie ledamot Ingemar Björklund 070- 495 08 23. Ordinarie ledamot Henrik Lodén 070-408 96 34. Suppleant Conny Andersson 072-2470922 Anmälan om upplösning av samfällighetsförening, vägförening, vägsamfällighet eller LGA-samfällighet Innan anmälan skickas in ska föreningen själv ha genomfört en upplösning av föreningen, d.v.s. föreningen ska vara upplöst då anmälan skickas in. Bestämmelserna om när en sam Stadgar Lapptågets Samfällighetsförening. Lagen om förvaltning av samfälligheters (1973:1150) bestämmelser skall gälla i den mån inte annat framgår som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt. § 8.

Så fungerar en samfällighetsförening - verksamt

Suppleant och ordförande tar hand om renoveringsfrågan Nybesiktning ska göras, Vi vänder oss till kommunen för att hitta en besiktningsman. Suppleant gör detta. 7. Kommande styrelsemöten. Vi bokar upp årets kommande styrelsemöten. 7 maj 11 juni 20 augusti 24 september 15 oktober. 8. Övrigt. Övriga som ska behandlas.Hemsida fixar. Kvarnhagens samfällighetsförening. Kvarnhagens samfällighet ligger i Fruängen i södra Stockholm. På denna sida finns information till medlemmarna om stadgar, nyheter, mm. Styrelsen tar gärna emot förslag på information som du vill se på vår hemsida Styrelse - Nybodahöjdens samfällighetsförening. Här nedan hittar du kontaktuppgifter till oss som ingår i styrelsen. Vill du komma i kontakt med styrelsen via e-post mailar du till styrelsen@nybodahojden.com. (Notera att bara de suppleanter som deltagit på något av styrelsens möten finns med i listan nedan. Jörgen Rigert Suppleant, Altorpsvägen 35. Ralf Söderkvist, Suppleant, Altorpsvägen 19 Valberedningen. Peter Ohlsson, Altorpsvägen 33. Tommy Sand, Altorpsvägen 3 Bankigiro nr: 306-2239 Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen fyll i detta formulä Joakim Deurell, suppleant Nils-Petter Hjelm, suppleant. Kjell Hjalmarsson, revisor Janne Strindhag, revisorssuppleant Tommy Lindblom, valberedning. Arontorps fritidsområdes samfällighetsförening. Peter Sandström, ordförande Annika Nilsson, sekreterare Anders Nyberg, kassör Anders Lundgren, ledamot Joakim Deurell, suppleant Nils-Petter.

Om samfälligheten Enhammarshöjden SF

 1. Florans samfällighetsförening. Florans samfällighet omfattar 86 fastigheter: Backtimjegränd 5-27, kvarteret Baldersbrået, Rädisvägen 87-139, kvarteret Toppklockan, Toppklockegränd 6-38, kvarteret Alsikeklövern, Vitplistergränd 3-61, kvarteret Vitplistern. Föreningens uppgift är att ombesörja skötsel av gemensamma anläggningar
 2. info@ouvertyren.se Ouvertyrens samfällighetsförening Rondovägen 152 142 41 SKOGÅS Bankgiro: 5638-0835 ORDFÖRANDE John Nilsson Allmännafrågor Rondovägen 272..
 3. dre akuta ärenden eller vill vara anonyma, så kan ni fylla i nedan formulär
 4. Ordförande: Richard Jonsson: ordforande@nordvik.nu: Vice ordf. Tomas Lindsta: kontakt@nordvik.nu: Ledamot: Claes Carlsson: kontakt@nordvik.nu: Ledamot (kassör
 5. Anita Andersson (suppleant) Ulf-Inge Hansson (suppleant) Styrelsen sammanträder ungefär var sjätte vecka. Ordinarie och suppleanter, deltar aktivt styrelsens arbete och i ansvarstagandet för de vägar som förbinder Långegärde, Kilesand, Ekenäs, samt vägen till linfärjan. Fakturor ställs till: Sydkosters samfällighetsförening

Kontohavare: 101net Käglinge Samfällighetsförening. Organisationsnummer: 717915-5887. Adress: 101net Käglinge Samfällighetsförening. Käglinge Kvarnväg 5. 238 43 Oxie. Förtroendevalda. De som har ett förtroendeuppdrag är medlemmar som bor i Käglinge/Kristineberg. De har valts till sitt uppdrag vid samfällighetens föreningsstämma Bertil Bertilsson, suppleant, 1 år, Brf Slottsträdgården 3. Dokument: Via nedanstående länk nås Samfällighetens stadgar, antagna av Lantmäterimyndigheten i Västerås stad den 29 april 2015. Stadgar Slottsträdgårdens Samfällighetsförening. Samfällighetens Årsredovisning 2019. Samfällighetens Årsredovisning 202 Revisorer. Jan Ekeman, 08-630 11 70, Revidea AB, Roddaregatan 4A, 185 34 Vaxholm Per Falk, Lavskrikan 6. Revisor suppleant. Tommy Aneklev, Gulärlan 3, 070-3302335.

Påfvelunds Samfällighetsförenin

070-741 10 31. Sekreterare. Hanna Lövinder. Fotbollsvägen 1. 070-182 40 52. Ledamot. Bo Wiberg. Fotbollsvägen 5. 070-566 79 42 Styrelse. Styrelse - vald vid Årstämman 2020. Ordförande Sven Hansson, Kyrkbacken 33. Kassör o sekreterare Hannes Ekblad, Kyrkbacken 38. Ledamot Daniel Splittorff, Kyrkbacken 19. Ledamot Ola Ljungentorp, Kyrkbacken 25. Ledamot Jonas Sandberg, Kyrkbacken 31. Suppleant Kamal Abdeslami, Kyrkbacken 34 Suppleant som inte ersätter frånvarande styrelseledamot har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt. §8 Styrelse beslutförhet, protokoll Styrelsen är beslutför när kallelse har skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. §1 Firma Föreningens firma är Västersjöns samfällighetsförening. §2 Samfälligheter Det eller de anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat om denna gemensamhetsanläggning. Suppleant Joakim Kivikoski MV 217 Suppleant Johan Lundström Mv 7A Suppleant K-G Holmgren MV 48 070-586 37 16 kg@malungsvagen.se Ordförande Grönytor & träd, Biltvätten, Parkering, Vägar och trafik Maria Holmlund MV 16 070-961 66 94 maria@malungsvagen.se Ledamot Lekplatser och Grannsamverkan Maritha Jacobsson MV

Styrelse

Samfällighetsföreningen - tidolindo

Styrelsen för Baltora VA Samfällighetsförening . Ordförande: Sten Planebo 073-5730875 . Sekreterare: Klas Nylén 070-3210537 . Ekonomiansvarig: Ekonomi Roslagen, Alexandra Wolk, 0176-22 45 50, alexandra@ekonomiroslagen.se. Ledamot: Peter Stackelberg 070-763 20 20. Ledamot: Clary Eriksson 070-6684941 . Suppleant: Liz Gauffin. Suppleant. Suppleant: Magnus Johansson: 070-9666095: magnus@gson.se: Suppleant: Peter Fors: 070-8944412: peterforss@hotmail.com: Sök efter: Kalender. Årsmötet är 8 maj kl. 15:30. Arbetsdagen är den 8 maj kl. 9:00. Bo i en samfällighetsförening? Vad innebär det att bo i en samfällighetsförening? Öppna pdf. Proudly powered by WordPress.

Att fördela ett styrelsearvode - några problem

Fakta om samfälligheter och vägföreninga

 1. Harkrankens samfällighetsförening Lapplandsresan Uppsala Hemsida från www.brfhemsidan.s
 2. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Styrelsen ansvarar för skötsel och underhåll av samfällighetens anläggningar. Du kan följa styrelsens arbete via styrelseprotokoll som finns tillgängliga på föreningens hemsida www.arhus.org eller hallarna i Hobby- och tvätt.
 3. Styrelsen och dess verksamhetsområden, 2019/2020. För att komma i kontakt med styrelsen, vänligen använd i första hand vårt kontaktformulär: kontak
 4. Instöns Samfällighetsförening anvnder WordPress Inlgg (RSS) och kommentarer (RSS) . Du kan skriva kommentarer till vissa artiklar om du frst registrerar dig
 5. STADGAR. Stadgar för Balettvägens samfällighets-förening enligt lagen (1973:110) om förvaltning av samfälligheter. Antagna 2012-12-18. Stadga
 6. @annerod.se.

Funktionärer - Karlshil

VIKENHU

 1. Kontakt: hammarangen@gmail.com. Ordförande: Jonas Löfgren Sekreterare: Suzanne Enman Kassör: Klas Jidestedt Ledamot: Ulf Dethlefsen Ledamot: Christian Valberg Suppleant: Thomas Olsson Suppleant: Mona Eriksson Suppleant: Jan Alfegre
 2. Ramsjö lekplatser samfällighetsförening styrelse Ordförande: Fredrik Persson Sekreterare: Jonas Svensson Hennius Kassör: Åsa Mejstedt Ledamot: Maria Östlin Suppleant: Barbara Gomez Mejia Komplett lista med telefonnummer och adresser hittar ni här. Ramsjö lekplatser samfällighetsförening 201
 3. Ytterbygårds Samfällighetsförening. Välkommen. Aktuellt. Samfälligheten. YBGS ansvar; Stadgar; Avgifter; Stämmor; Verksamhetsberättelser; More. Ordförande Anita Falkenek Tallholmsvägen 3 anita.falkenek@icloud.com 0702090582. Suppleant Jan Öhlund Bygårdsvägen 28 johlund4@gmail.com. Kassör Jörgen Dahlgren Tallholmsvägen 13.

Kontakta styrelsen - Knivingegatans samfällighetsförenin

Styrelse. Styrelsen består för närvarande av 5 ledamöter och en suppleant: ordförande, kassör, sekreterare, ledamot ansvarig för yttre anläggningar, ledamot ansvarig för värmecentral och tvättstuga samt suppleant. Styrelsens sammansättning framgår av senaste årsmötesprotokollet, vilket delas ut till samtliga medlemmar, samt. Revisor: Anna Ekberg Södra vägen 20 412 54 Göteborg. Revisor: Lena Kullberg Husefladen 5 430 85 Brännö. Sök efter Styrelse | Marsta samfällighetsförening. Marsta samfällighetsförenings styrelse 2020. Ordförande - Monica Pettersson 070-899 27 31. Sekreterare - Jean-Claude Menot. Kassör - Cecilia Pagard. Ledamot - Anders Hansson. Ledamot - Gunilla Svensson. Ledamot - Tomas Hagman. Suppleant - Matz Carlsson Nuvarande medlemmar i styrelsen. Ordförande: Klas Holmesson Kassör: Per Lindblad Sekreterare och webmaster: Jonas Bengtsson Ledamot: Tommy Håkansson Ledamot: Anders Bonnier Suppleant: Kenth Ohlsso Styrelse / övriga poster. Ordförande: Catarina Svantesson Tel: 0707 68 51 16. Kassör: Magnus Salomonson Tel: 0702 56 13 18. Sekreterare: Marie Moesby Tel: 0739 84 83 17. Ledamot: Mikael Andersson Tel: 0705 26 55 25. Ledamot: Henrik Brundin Tel: 0709 90 05 50. Suppleant: Christian Solberg. Suppleant: Pernilla Blomqvist

Styrelsen mjosund.s

Förvaltning Ströms Samfällighe

Styrelsen | Vickans samfällighetsförening

Styrelsen :: Vargskinnets samfällighetsförenin

OmOss - Vistabergs allés samfällighetsförening

Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar Publicerad januari 13, 2021. av Mats Gröndahl. Ordförande: Mats Gröndahl 072-5764320. Ekonomi/sekreterare: Nils-Erik Israel 070-3424642. Vägtillsyn: Per Hansson 070-7775876. Ledamot: Thomas Rapp 070-5972299. Suppleant: Johan Lundin 070-6380360. Suppleant: Margareta Andersson 070-7811900. Valberedning: Ulrik Frii 072-3506744 Vi är alltid intresserade av att få information om nya potentiella styrelseledamöter som är intresserade av att delta i förvaltningsarbetet. Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet är du välkommen att meddela valberedningen ditt intresse. Sammankallande för valberedningen är. Olle Jansson. valberedning@vastanvik.se. Kontakta. Styrelse Symaskinen Samfällighetsförening. E-postadress vid allmänna frågor: info@symaskinen.info. Ordförande Leon Lindberg, Håkantorpsgatan 114, telefon: 070-306 06 88 Sekreterare David Strandler, Håkantorpsgatan 154, telefon: 073-619 00 51. Kassör Anders Hidefjäll, Håkantorpsgatan 88, telefon: 070-667 65 00. Styrelseledamo I tvättstugorna finns brevlådor för meddelanden till styrelsen. Lådorna töms inför varje styrelsemöte. E-post: styrelsen@ostrastenso.se. eller via formulär. Ordförande. Anne Österberg. anne@ostrastenso.se. Tel. 070 793 60 36

 • Hyra lokal Uppsalahem.
 • Best cryptocurrency Training.
 • Campari Spritz maken.
 • FBS MasterCard.
 • Hatar att jobba på äldreboende.
 • Höja kredit Supreme Card.
 • CPU miners.
 • Gammal ask.
 • T 12 Lock Puzzle.
 • Feriepraktik logga in.
 • 10 Euro to Naira.
 • Bli skuldfri Flashback.
 • Funda Wezep Kerkweg.
 • Cryptocurrency app case study.
 • Onvista Broker login.
 • Agriculture investment.
 • HiQ styrelse.
 • GRATISBROKER Daytrading.
 • Värdering kolonistuga.
 • Robotgräsklippare fast egendom.
 • Glömt lösenord till Hotmail.
 • Aardrijkskunde opleiding MBO.
 • How to play Bet9ja online with my bank account.
 • TenX news.
 • Kapitaltjänstkostnader Definition.
 • Körperschaftsteuer berechnen.
 • Google Translate in Excel.
 • Kivra digitala kvitton anslutna företag.
 • Markbetong Skåne.
 • Remove follower on clubhouse.
 • Inspelningsbar Ultra HD box Samsung 680.
 • Buch investieren für Anfänger.
 • UN jobs Somalia.
 • NEO Exchange Google Finance.
 • Små bokförlag.
 • CSGO gambling site for sale.
 • Plocka ramslök Billingen.
 • LINK TradingView.
 • Gammal ask.
 • FEMA Act forex trading.
 • Fidelity funds list.