Home

Genomsnittlig skuldränta

Die mondänen Gartenmöbel von Triconfort. Online Genomsnittlig skuldränta. Visar kostnaden för allt främmande kapital (både räntebärande och räntefria skulder) i genomsnitt. Både långfristiga och kortfristiga skulder samt avsättningar ingår. Förkortas Rs. sdf. Beräkna genomsnittlig skuldränta. Så här räknar man ut den genomsnittliga skuldräntan Genomsnittlig skuldränta = Räntekostnader / (Avsättningar + skulder + obeskattade reserver x 0,78) Om företaget har stora räntefria skulder, exempelvis leverantörsskulder, så kommer skuldräntan att vara förhållandevis låg. Avkastning på totalt kapital (Rt C En genomsnittlig skuldränta (RS) på 2,2% innebär att företagets genomsnittliga upplåningskostnad på totala skulder är 2,2%. Att denna ofta är låg beror på att det bland skulderna finns en rad normalt icke räntebärande skulder, t ex leverantörsskulder m.m

Triconfor

Uffes blås brassband | uffes blås brassband är ett

Genomsnittlig skuldränta - Persson & Thori

är genomsnittlig skuldränta i procent S / E {\displaystyle S/E} är skuldsättningsgraden definierad som skuldernas storlek i förhållande till eget kapital Hävstångsformeln kan härledes genom att lösa ut R E {\displaystyle R_{E}} från sambandet för avkastning på totalt kapital: R T = R E E S + E + R S S S + E . {\displaystyle R_{T}=R_{E}{\frac {E}{S+E}}+R_{S}{\frac {S}{S+E}}. Beräkning av nyckeltal. I det här avsnittet beskrivs nyckeltalen som du hittar i Ekonomianalysen. Programmet använder sig av BAS Nyckeltal som genom utbredd användning har blivit de facto-standard. Genom att ta ut olika variabler från resultat- och balansräkningen och ställa dessa i relation till varandra får man fram dessa nyckeltal

Rs - Genomsnittlig räntekostnad (räntekostnad/lånat kapital) S/E - Skuldsättningsgrad Re = Rt + (Rt-Rs)*(S/E) Långivarnas ränta kan upattas från den genomsnittliga räntesatsen i företaget eller en marginalränta. Marginalränta är den räntesats som gäller om företaget skall låna upp ytterligare en krona Valutakurser till deklarationen. Skatteverket hänvisar i vissa texter till Riksbankens mittkurser. Tabellen nedan visar årsgenomsnitt för 2020. Email

Hur du räknar ut skuldsättningsgrad. . Text av John Knutsson. Nyckeltalet skuldsättningsgrad beräknas genom att man ställer det främmande kapitalet i relation till det egna kapitalet. I praktiken visar det hur mycket som har lånats per krona Vad är genomsnittlig skuldränta Rs? Ett nyckeltal som visar vilken ränta som företaget fått betala för sina skulder. Kan ses som ett minimikrav på tillgångarnas avkastning då företaget precis kan täcka sina räntekostnader Mest korrekt och rättvisande är att räkna skuld per kvadratmeter yta (totalyta). Brukar kallas belåning, och är ett mycket vanligt och tillförlitligt mått. Då får man ett värde som brukar ligga någonstans mellan 0 och 15 000 kr/kvm. Problemet är att föreningens totalyta inte alltid finns angiven i årsredovisningen Genomsnittlig skuldränta Resultatanalys Bruttovinstmarginal Nettovinstmarginal Rörelsemarginal Vinstmarginal, vinstprocent EVA-värde (värdetillväxt) Räntetäckningsgra Genomsnittlig skuldränta.....43 Räntetäckningsgrad..............................................................................................................................................................................4

3 gjort att ett företag fått ökade kostnader på 100 miljoner, så ska dessa kostnader räknas bort i detta nyckeltal. Att räkna bort extraordinära händelser är intressant eftersom engångsföreteelser inte säger s genomsnittlig skuldränta, kassalikviditet och avkastning på totalt kapital. Utöver detta inkluderas även företagens fortlevnad som en del i samlingsbegreppet ekonomisk prestation. Tidigare studier har funnit att företag som erhållit en oren revisionsberättelse följaktligen erhåller högre räntor vid ansökan om nya lån Skuldränta Definition: Finansiella kostnader / totala skulder * 100 Företagets skuldränta visar den genomsnittliga räntebelastningen på de totala skulderna och skall inte förväxlas med bankräntan. En låg skuldränta betyder att företaget har en större ande Räntabilitet är ett lönsamhetsmått som används för att mäta om ett företags vinst är tillfredsställande i förhållande till kapitalet. Räntabilitet tillhör vad som inom ekonomistyrning kallas nyckeltal och är synonymt med avkastning. De vanligaste måtten som används för att räkna ut ett företags lönsamhet är räntabilitet. Tabell 3 Genomsnittlig skuldränta.. 51 Tabell 4 Räntabilitet på totalt kapital............................................................................ 51 Tabell 5 Kassalikviditet................................................................................................. 5

Nyckeltalsberäkning - rightEDUCATIO

 1. Filmen beskriver hur ovanstående mått beräknas samt förklarar logiken bakom definitionerna
 2. Diagram 29: Genomsnittlig skuldränta, antal enskilda näringsidkare i procentintervall (2013).. 39 Diagram 30: Utveckling medianvärde för skuldränta (aktiebolag), uppdelat på företagsstorlek efter antal anställda, samt utveckling av årsmedelvärde för skuldränta, utlåning från MFI till icke finansiell
 3. * Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd kostnad för låneräntor i förhållande till genomsnittliga fastighetslån. ** Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda värde
 4. Genomsnittlig årsavgift/m² kr 576 578 545 519 Lån/m² bostadsyta kr 2 501 2 632 2 643 2 376 Genomsnittlig skuldränta % 1,24 1,02 0,90 1,55 Elkostnad /m² bostadsyta kr 51 48 47 48 Värmekostnad /m² bostadsyta kr 70 72 79 74 Genomsnittlig skuldränta definieras som vägd genomsnittlig räntesats för fastighetslånen
 5. Genomsnittlig skuldränta, % 1,17 1,46 2,06 2,10 Fastighetens belåningsgrad, % 33,71 33,99 34,64 34,98 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittlig låneskuld. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till balansomslutning. Avsättning till underhållsfon
 6. Genomsnittlig skuldränta Fastighetens belåningsgrad Taxeringsvärde kr kr - kr kr kr tkr 2016 4 080 921 2 954 838 47 -35,7 1 289 514 700, 1 2 038,2 16,4 60 086 2015 4 075 554 -4 012 502 136 -0,2 1 255 728 697,3 1 838,9 16,4 54 469 2014 3 895 433 -786 009 34 16,3 1 749 738 683,1 1 200,4 10,6 54 469 2013 3 840 70

Genomsnittlig skuldränta (%) 1,93 1,71 1,47 1,73 2,01 3,03 Soliditet (%) 15,78 16,47 16,29 14,26 13,13 7,27 Avgift per kvm bostadsrättsyta (kr) 638 638 638 646 671 667 Genomsnittlig skuldränta: Föreningens räntekostnad i förhållande till den totala skulden Swedish Förra året skaffade EIB fram 80 miljarder euro med genomsnittlig ränta på mellan 3 och 3,5 procent. more_vert. open_in_new Länk till källa. warning Anmäl ett fel. Last year, the EIB raised EUR 80 billion at average rates of between 3% and 3.5% Genomsnittlig skuldränta Fastighetens belåningsgrad Taxeringsvärde kr kr kr kr tkr 2013 2 048 314 -476 433 56 574,4 1 917,6 17,8 38 560 2012 2 012 335 -246 320 339 189 293 563,1 381,3 38 560 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not Regler och villkor. När du registrerar dig som medlem på Företagande.se godtar du dessa medlemsvillkor. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning Genomsnittlig skuldränta, % * 3,18 Fastighetens belåningsgrad, % ** 32,9 * Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd kostnad för låneräntor i förhållande till genomsnittliga fastighetslån. ** Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda värde

Boksluts- Och Nyckeltalsinformatio

 1. Genomsnittlig skuldränta, %* 0,97 0,99 Fastighetens belåningsgrad, % ** 18,0 18,2 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd kostnad för låneräntor i förhållande till genomsnittliga fastighetslån. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda värde
 2. Genomsnittlig skuldränta (%) Skuldsättningsgrad (%) Omsättningshastighet varulage (ggr) Genomsnittlig lämnad kredittid (dgr) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Kassaflöde från rörelse (%) Omsättning per anställd (KSEK) Omsättningshastighet kundfordringar (ggr) Företagsinteckninga
 3. Genomsnittlig skuldränta, % * Fastighetens belåningsgrad, % * , kr 2015 6 840 -11 011 66 420 13 391 27 360 1,44 35,9 6 324 6 908 72 378 11 046 27 599 2,65 29,6 2013 6 653 -434 73 357 10 075 27 354 3,46 26,61 2012 6 599 78 69 357 12 313 27 354 3,46 32 2011 6615 -1 134 69 354 12 509 27 587 3,19 32,58 -11 007 72
 4. Skatteverket hänvisar i vissa texter till Riksbankens mittkurser. Tabellen nedan visar årsgenomsnitt för 2020
 5. Genom belåning av aktier kan du skapa en hävstångseffekt på dina investeringar. Det viktigaste att tänka på när du ska belåna dina aktier är..
 6. Kreditbetyg. Umeå Energi har det högsta kreditbetyget, AAA, från Bisnode samt högsta kreditvärdighet från UC. Betygen visar att vi är ett stabilt företag, som visat stabilitet över tid och har en förmåga att klara både hög- och lågkonjunktur

3. Analys med nyckeltal - Srf Redovisnin

Genomsnittlig skuldränta - U

Genomsnittlig skuldränta, % 0,90 1,14 0,94 0,91 Nettoomsättning, tkr 29 530 30 057 31 982 32 892 Resultat efter finansiella poster, tkr 302 1 427 849 668 Balansomslutning, tkr 142 326 164 376 163 013 162 545 Eget kapital, tkr 14 081 14 764 15 841 16 085 Långfristiga skulder, tkr 114 839 140 923 138 369 135 72 Genomsnittlig skuldränta (0/0) Lån/kvm kr Årsavgifter/kvm boyta kr 2019 2 629 -222 49,70 1,08 3 835 221 2018 2 540 303 50,80 0,81 3 867 260 2017 2 468 50,20 0,71 3 899 260 2016 2 361 -2 615 49,90 0,95 3 931 260 För definitioner av nyckeltal, se Not I Redovisningsprinciper Genomsnittlig skuldränta % 1,34 . Fastighetens belåningsgrad % 20,3 . Soliditet definieras som eget kapital i % av balansomslutningen. Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad omräknad till årsränta i förhållande till låneskuld per 31:a december Genomsnittlig årsavgift per kvm bostadsrättsyta, kr Lån per kvm bostadsrättsyta, kr Insats per kvm bostadsrättsyta, kr Genomsnittlig skuldränta, % Fastighetens belåningsgrad, % * Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd kostnad för låneräntor i förhållande till genomsnittliga fastighetslån

Genomsnittlig skuldränta, % Fastighetens belåningsgrad, % ** * Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd kostnad för lånerän or i förhållande till genomsnittliga fastighetslån. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhålland till fastighetens bokförda värde Genomsnittlig skuldränta, % Belåningsgrad, % 2020 7 470 251 -2 271 117 71 2 143 562 167 599 000 9 532 706 5 817 1,16 28,91 2019 7 467 983 111 805 70 2 277 388 167 599 9 532 704 6 237 1,23 30,93 2018 7 841 222 -90 275 70 1 977 388 137 729 000 9 294 696 6 456 1,67 30,58 2017 7 309 769 -115 763 69 137 729 00 Genomsnittlig skuldränta % 2015 4 686 -1 958 32,35 942 8 675 2,17 2014 4 663 832 34,23 942 8 707 2,80 2013 4 669 594 33,53 942 8 738 3,30 2012 4 799 787 32,59 929 8770 3,81 Genomsnittlig skuldränta definieras som vägd genomsnittlig räntesats för fastighetslånen Genomsnittlig skuldränta (0/0) 2019 4 980 -1 262 73,9 673 12 842 2018 2 063 Genomsnittlig skuldränta definieras som vägd genomsnittlig räntesats fir fastighetslånen. Fastigheten var under uppförande under 2017 och 2018. Föreningen övertog förvaltningen av fastigheten under slutet av 2019

Beräkning av skuldränta Kronofogde

Genomsnittlig skuldränta: Finansiella kostnader i procent av totala skulder. Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med beräknat eget kapital. Beräknat eget kapital består av. Genomsnittlig skuldränta % 2,39 2,44 Fastighetens belåningsgrad % 19,63 19,71 Soliditet definieras som eget kapital i % av balansomslutningen. Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittlig låneskuld

Hävstångsformeln - Wikipedi

Genomsñittlig skuldränta_ % 2019 2 840 977 -103 -47 354 597 66 000 000 617 2018 2 677 556 783 1 54 597 51 200 000 617 3 461 1.50 2017 2 561 -5 739 583 997 51 200 000 588 3 738 155 2016 2 455 -898 533 997 51200000 560 2 360 1.48 12-31 Årsredovisning 2019 Soliditet definieras Som: Justerat eget kapital / totalt kapita Genomsnittlig skuldränta % 1,89 0,90 1,14 0,94 Rörelseresultat, tkr 2 659 1 946 2 705 2 691-2 463 -1 277 -1856 265 Balansomslutning, tkr 155 274 142 326 164 376 163 013 Genomsnittlig skuldränta Fasti etens belånin s ad Genomsnittlig skuldränta definieras som bokñrd räntekostnad i fòrhållande till genomsnittlig låneskuld. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i mrhållande till bokfòrt värde

Beräkning av nyckeltal - Visma Spc

Genomsnittlig skuldränta, % 1,08 1,65 2,43 2,42 Soliditet % definieras som: Justerat eget kapital / totalt kapital Förändringar i eget kapital 2018-12-31 Disp av föreg års resultat Disp av övriga poster 2019-12-31 Insatser 412 615 412 615 Fond, yttre underhåll 996 090 -223 580 772 51 Årsavgift: 558 kr/kvm (boyta) Räntekostnad: 141 kr/kvm (boyta) Belåning: 8 484 kr/kvm (boyta) Fastighetens belåningsgrad: 35 % Lån/totala intäkter: 14,7 (s.k. räntekänslighet) Genomsnittlig skuldränta: 1,67 % Räntekostnad/totala intäkter: 24,4 %. Kontaktinformation till BRF Hökmossvägen 2 Genomsnittlig skuldränta % Lån per m2 bostadsyta, kr Lån i fòrhållande till taxeringsvärde % Fastighetens belåningsgrad % Årsavgift kr/kvm Nettoomsättning 2019 14 243 68 30 1,64 9 073,oo 75,03 68,09 954,00 2018 14 251 2 256 30 1,61 9 272,00 96,69 68,58 954,00 2017 13 138 133 29 1,73 9 474,00 98,80 70,09 875,0

Vad är kalkylränta eller kalkylräntan i en

Genomsnittlig skuldränta, % 3,74 4,05 3,43 1,81 2,84 Lån per kvm bostadsyta, kr vid årets utgång 2.225 2.236 2.246 2.257 1.735 Lån i förhållande till taxeringsvärde, % 22,15 32,52 32,68 32,83 23,4 Genomsnittlig skuldränta (%) 2,61 3,25 3,35 3,59 2,99 Fastighetens belåningsgrad (%) 30,33 30,84 31,06 31,07 31,17 Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poste

Valutakurser till deklarationen Sveriges Riksban

Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in. Brf Skogås I org nr 712800-0200 Stadgar De senaste stadgarna registrerades hos Bolagsverket 2019-04-26. FLERÅRSÖVERSIKT Föreningens ekonomiska utveckl'ng i sammandrag Genomsnittlig skuldränta, % Fastighetens belåningsgrad, % 2015 3 338 -1 299 571 5519 16 500 3,17 2014 3337 -816 586 8 079 16 500 3,65 2013 2210 -472 371 9 262 16 500 2,83 *Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd kostnad för láneräntor i förhållande till genomsnittliga fastighetslán Genomsnittlig skuldränta, %* 1,99 2,09 2,10 2,25 2,13 Fastighetens belåningsgrad, %** 78,2 77,9 61,7 61,4 61,1 * Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd kostnad för låneräntor i förhållande till genomsnittliga fastighetslån Genomsnittlig skuldränta, % 1,29 1,30 1,27 1,70 Soliditet % definieras som: Justerat eget kapital / totalt kapital Förändringar i eget kapital 2018-12-31 Disp av föreg års resultat Disp av övriga poster 2019-12-31 Insatser 241 840 _ - 241 840 Upplåtelseavgifter 442 660 _ 442 66

Genomsnittlig skuldränta, % 2020 4 095 332 245 972-17 189924 63 308 000 5 823 641 5 008 1,22 2019 4 094 268-6 798 222-17 752 190 63 308 000 5 823 641 5071 1,30 2018 3786411 232 458 9 540 679 50 066 000 5 823 587 4091 1,24 2017 4102 056 586112 8 229 168 so 066 000 5 823 641 4137 1,66 2016 4 085 373 658 402 6 217657 50 066 000 5 823 641 4195 2,1 Genomsnittlig skuldränta - RS: RS = Finansiella kostnader / Totala skulder Du jämför räntekostnaderna med de totala skulderna, både korta och långa. En hög andel räntefria korta skulder, t.ex. obetalda fakturor som inte förfallit, påverkar därför beräkningen av genomsnittlig Ränta på Skulder, så att RS blir lägre skuldränta - betydelser och användning av ordet

Hur du räknar ut skuldsättningsgrad - Företagande

Genomsnittlig skuldränta = Räntekostnader / (Avsättningar + skulder + obeskattade reserver x 0,78) Om företaget har stora räntefria skulder, exempelvis leverantörsskulder, så kommer skuldräntan att vara förhållandevis låg. Avkastning på totalt kapital (R Genomsnittlig skuldränta, % 1,08 1,10 - - Belåningsgrad, % 46,46 45,93 45,41 44,93 Nettoomsättning: Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster: Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader Genomsnittlig skuldränta, % 1,29 1,71 1,85 1,78 Fastighetens belåningsgrad, % 14,11 14,15 14,38 15,00 Fastighetslån/kvm kr 5 007 5 072 5 212 5 491 För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper. Brf Kärringstan 4(13) Org.nr 769617-7836 Förändring. Genomsnittlig skuldränta (%) 2,72 Fastighetens belåningsgrad (%) 12,24 Soliditet (%) 88 Tidigare års bokslut har upprättat enligs t tidigare gälland e god redovisningssed i Sverig vilkee t bl.a. innebar att föreningen tillämpade en progressiv avskrivningspla pån föreningens byggnad och tomträtt Genomsnittlig skuldränta % 1,65 2,05 2,49 2,77 Elförbrukning 1m2 bostadsyta kr 31 29 28 29 Värmeförbr. 1m2 bostadsyta kr 61 65 57 56 Vattenförbr. 1m2 bostadsyta kr 24 24 24 24 Genomsnittlig skuldränta definieras som vägd genomsnittlig räntesats för fastighetslånen. Brf Beryllen Org.

Kap 10 Finansiell Analys Flashcards by lina wahlström

 1. Välkommen till Studieboken.se, en plats där studenter kan uppdatera och dela kunskap. Studieboken är ett komplement till din vanliga skolgång, en plats du kan besöka för att få svåra teoretiska begrepp förklarade på ett enklare sätt
 2. Genomsnittlig skuldränta Fastighetens belåningsgrad Soliditet definieras som eget kapital i % av balansomslutningen. 2018 499 723 1 222 772 606) 2018 2 991 499 73 63 125 13 388 1,23 21 Årets resultat 498 733 498 733 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad omräknad till årsränta i förhållande til
 3. Genomsnittlig skuldränta, % Belåningsgrad, % kr 2020 1 092 -312 50 1 306 50 531 1 345 663 7 747 0,97 60,00 2019 998 -445 54 1 281 50 531 1 345 604 6 509 1,68 61,63 2018 1 136 -228 41 1 269 37 107 1 236 660 7 157 1,65 60,69 Soliditet % definieras som: Justerat eget kapital / totalt kapita

22. Beräkningstips 3 - föreningens skuldsättning « Borätt ..

 1. Genomsnittlig skuldränta, %* 0,92 0,97 Fastighetens belåningsgrad, %** 18,5 19,7 * Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd kostnad för låneräntor i förhållande till genomsnittliga fastighetslån. ** Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda värde
 2. Genomsnittlig skuldränta, % Fastighetens belåningsgrad, % Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd kostnad för Iåneräntor i förhållande till genomsnittliga fastighetslån. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda värde. -16 826 089 -11 861 685 -28 687 774 202 91
 3. Genomsnittlig skuldränta per totalyta Nyckeltalsdefinitioner framgår av not tkr tkr 2018 8 824 -2 759 98 531 128 20 20 1 592 2017 8811 -726 188 531 122 1 646 2,47 2016 8813 -503 94 531 121 18 1 510 2,87 2015 8 741 -1 527 92 531 114 16 1 558 3,29 . Brf Skogås 1 org nr 712800-020
 4. Genomsnittlig skuldränta % Fastighetens belåningsgrad % 2011 2000 551 1989 99 2(10) 2010 1883 501 1797 95 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittliga fastighetslån. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda värde
 5. Genomsnittlig hyresnivå / m2 lokaler 1 613 1377 I 342 1289 Lokalhyresintäkternas andel av totala intäkter (%) 22,9 19,9 19,8 18,1 Genomsnittlig skuldränta definieras som vägd genomsnittlig räntesats fór fastighetslånen. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i fórhållande til bokfórt värde. l1
 6. Genomsnittlig skuldränta % 0,93 . Fastighetens belåningsgrad % 26,2 . Soliditet definieras som eget kapital i % av balansomslutningen. Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad omräknad till årsränta i förhållande till låneskuld per 31:a december. Fastigheten
 7. Genomsnittlig årsavgift per kvm bostadsrättsyta, Lån per kvm bostadsrättsyta, kr Insats per kvm bostadsrättsyta, kr Genomsnittlig skuldränta, h Fastighetens belåningsgrad, % * kr Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd kostnad för låneräntor i förhållande till genomsnittliga fastighetslån

Brf Fältspaten har en solid ekonomi. Större investgeringar de senaste år utbytta stammar 2003, uppförande av solpaneler 2018 och en mur vid parkeringen 2020 Genomsnittlig årsavgift per kvm bostadsrättsyta, kr 626 623 613 613 Lån per kvm bostadsrättsyta, kr 6447 6463 6463 6463 Genomsnittlig skuldränta, % 2,2 2,8 3,1 3,6 Fastighetens belåningsgrad, % 137 136 135 134 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd kostnad för låneräntor i förhållande till genomsnittliga fastighetslån Genomsnittlig skuldränta, % 2019 1 447 397 -520 776 neg. 125 1 998 419 52 272 000 2 714 432 2 786 1,36 1 1 41 2018 317 252 -277 526 neg. 174 872 419 906 000 2714 411 2818 1,38 1 1 41 2017 319 071 -272 645 neg. 154 906 000 2 714 411 2 851 1 1 41 2016 332 588 -285 355 neg. 158 616 525 906 000 2 71 Genomsnittlig skuldränta % Fastighetens belåningsgrad % 2011 46 935 11 036 4,12 23,28 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokfòrd räntekostnad i förhållande till genomsnittlig Iåneskuld. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i fòrhållande till bokfört värde. Avsättning till yttre fon

Genomsnittlig skuldränta, % * 4,9 4,9 4,9 4,5 4,2 Fastighetens belåningsgrad, % * 48,2 35,1 42,9 38,9 32,6 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd kostnad för låneräntor i förhållande till genomsnittliga fastighetslån * Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd kostnad för låneräntor i förhållande till genomsnittliga fastighetslån. ** Fastighetens bel åningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda värde. Resultatdisposition Genomsnittlig skuldränta (0/0) Lån kr/kvm bostadsyta Lån i tòrhållande till taxeringsvärde % Belåningsgrad % Genomsnittlig årsavgift kr/kvm Nyckeltalsdefìnitioner Nettoomsättning 2015 1 854 -1 399 79,02 1,54 5 913,0 44,2 20,2 602,0 2014 1 856 -164 79,28 2,45 5 945,0 44,4 20,3 602,0 2013 1 702 144 79,25 3,18 5 973, Genomsnittlig skuldränta, % Belåningsgrad, % Soliditet % definieras som: Justerat eget kapital / totalt kapital Belåningsgrad % definieras som: fastighetslån / bokfört värde för byggnad och mark Förändringar i eget kapital Disp av föreg års resultat -69 Disp av övriga poster 270 168 470 -270 -19 492 -148 948 2019-12-31 929 5061 168 47 Genomsnittlig skuldränta % Fastighetens belåningsgrad % Soliditet (0/0) Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Nyckeltalsdefinitioner Energiprestanda 2015 89 10 893 2,89 23,24 76 3 460 -862 2014 89 10 962 3,37 23,25 76 3 393 -1 177 2013 100 10 995 3,52 23,17 76 3 392 151 2012 100 11 028 3,8

Genomsnittlig skuldränta (0/0) Lån per kvm bostadsyta Lån i förhållande till taxeringsvärde % Belåningsgrad % Genomsnittlig årsavgift per kvm Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning 2014 1 856 -164 79,28 2,45 5 945 44 20 602 2013 1 702 144 79,25 3,18 5 973 45 20 602 2012 1 853 392 79,20 3,79 6 004 52 20 602 2011 1 858 511 79,01 o,oo 4 (13 Genomsnittlig skuldränta, % Belåningsgrad, % kr 2015 5 041 397 -834 305 61 1 247 469 98 000 000 6 303 756 11 759 2,49 39,05 2014 5 022 404 -542 173 61 1 089 894 98 000 000 6 303 756 11 816 2,83 38,98 Årsredovisning 2015 2013 5 050 438 217 403 61 932319 98 000 000 6 303 756 11 839 3,18 38,81 2012 5 274 792 -130 266 61 774 744 84 400 000 6 30 Genomsnittlig skuldränta % Belåningsgrad vid årets slut % 2019 10 002 2 282 62,6 704,7 519,0 2 610,0 Upplåtelse- avgifter 14 770 839 2 042 830 16 813 669 2018 9 889 -395 60,5 519,0 2 620,0 Balanserat resultat -13 918 620 -395 301 -14 313 921 2017 9 864 1 164 58,7 291,4 519,0 2 699,0 10,0 Årets resultat -395 301 395 301 2281 927 2 281 92 Genomsnittlig skuldränta, % * Fastighetens belåningsgrad, 7/0 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd kostnad för låneräntor i förhållande till genomsnittliga fastighetslån. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda värde. Årets resultat -833 142 833 142 -1 553 56 Genomsnittlig skuldränta, Fastighetens belåningsgrad, % * kr 2015 2 739 -149 81 439 3 981 17 423 1,75 18,15 2014 2 464 71 81 463 3 981 17 423 2,88 18,05 2013 2 831 277 81 , 49 566 3 981 17 423 2,88 17,99 2012 3 010 285 76,39 644 4 893 17 423 3,04 22,04 2011 2 907 538 76,12 597 4 999 17 423 3,13 23,65 -2 143 05

Räntabilitet - Vad är räntabilitet

Genomsnittlig årsavgift per kvm bostadsrättsyta, kr Lån per kvm bostadsrättsyta, kr Insats per kvm bostadsrättsyta, kr Genomsnittlig skuldränta, % Fastighetens belåningsgrad, % Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd kostnad för láneräntor i förhållande till genomsnittliga fastighetslån Under år 2011 höjdes årsavgifterna med 2,5 procent, genomsnittlig årsavgift var 759 kr/m2 Stvrelsen har beslutat att Iåta årsavgifterna vara ofòrämdrade under 2012. Föreningens intäkt fðr räntebidrag uppgick till 137 640 kronor under året. Räntebidraget kommer successivt att minskas och kommer att vara helt avvecklat fr.o.m. 2012 (4) Genomsnittlig skuldränta 2,7 3,3 3,5 3,8 3,5 (5) Belåningsgrad marknadsvärde i % 28 30 ---- ---- ----Bokfört värde fastigheter per kvm 4 650 4 537 4 532 4 666 4 896 Taxeringsvärde per kvm 6 785 6 637 6 211 5 781 5 764 Marknadsvärde per kvm 9 785 9 510 ---- ---- ----(1) Eget kapital inkl obeskattade reserver efter skatt/balansomslutnin Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Ekonomisk förvaltning har föreningen avtal tecknat med Deloitte AB. Bostadsrättsföreningen registrerades 2008-05-24 hos Bolagsverket och föreningen Genomsnittlig skuldränta, % * Fastighetens belåningsgrad, % * kr 2010 2 710 296 80,42 597 3 965 17 423 2,42 19,40 2011 2 907 538 76,12 597 4 999 17 423 3,13 23,65 2012 3 010 285 76,39 644 4 893 17 423 3,04 22,04 2013 2 831 277 81,49 566 3 981 17 423 2,88 17,99 2014 2 464 71 81,76 463 3 981 17 423 2,88 18,05 910 30 Brf Mjölner 3 Org.nr. 769616-4792 RESULTATRÄKNING 2019-01-01 2018-01-01 Not 2019-12-31 2018-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Årsavgifter och hyresintäkter 2 4 582 254 4 519 50

 • Food connect webshop.
 • Spabad installation.
 • Hur tjänar man bitcoins.
 • TRATON Sweden.
 • NCC aktieanalys.
 • True crime poddar svenska.
 • Akshay Phillips This Morning Bitcoin.
 • Miss Saigon Niklas Andersson.
 • Celsius Tropical Twist smak.
 • Safino se omdöme.
 • Lidl Connect Schweiz login.
 • Skillnad mellan radhus och villa.
 • Job application template.
 • Lending Club Annual Report.
 • 1 EOS to USD.
 • Trendlijn wiskunde.
 • Almi Invest jobb.
 • CoinBank Trader.
 • Verification Coinbase.
 • How to transfer money from Wirex to my bank account.
 • Radera alla mail Gmail iPhone.
 • Mining rig Kit.
 • Nordea Liv och pension telefon.
 • Skistar betalar tillbaka.
 • Innosilicon A10 profitability.
 • Genesis Vision faq.
 • Godmode PLUS.
 • World of Warcraft Classic servers.
 • JUST Capital address.
 • ASX courses.
 • Nio CNBC.
 • Sälja bil via förmedlare.
 • PIKA coin.
 • VACON support.
 • Jinkosolar Forum.
 • Regeringskansliet registrator.
 • Kostnadsränta kvarskatt 2020.
 • Från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.
 • SKYY stock forecast.
 • Affärsförbindelsens syfte och art.
 • Adhd bara i skolan.