Home

Immateriella rättigheter exempel

Avtal om immateriella tillgångar - PR

Immateriella anläggningstillgångar. Gränsdragningen mellan förvärvade och egenupparbetade tillgångar. Förvärvade immateriella tillgångar. Egenupparbetade immateriella tillgångar. Leasing och andra hyresavtal. Skulder och eget kapital. Avsättningar för framtida utgifter. Poster i enskild näringsverksamhet. Intäkter Nedskrivningsprövning behöver, till exempel, göras om det har inträffat negativa händelser i företaget eller dess omvärld. Bra att tänka på angående immateriella anläggningstillgångar! Det kan vara bra att ta hänsyn till redovisningsreglerna gällande immateriella anläggningstillgångar när mindre företag väljer mellan K2 och K3 Exempel på olika slags immateriella anläggningstillgångar är: • Programvaror • Licenser för exempelvis programvaror • Patent, koncessioner och liknande rättigheter • Modeller och prototyper • Egenutvecklade IT-system De idag vanligast förekommande immateriella anläggningstillgångarn Ett licensavtal ger licenstagaren rätt att nyttja en immateriell rättighet, som till exempel ett varumärke, ett patent eller know-how. Det här nyttjandet består oftast i en rätt att tillverka och/ eller sälja en viss produkt

Immateriella rättigheter - PR

 1. Ex­empelvis kan en omfattande databas förvaras på dyrbar datorhårdvara. Om utgifterna för att anskaffa de två delarna är identifierbara, kan det vara lämpligt att redovisa databa­sen respektive hårdvaran som separata tillgångar. Detta är särskilt lämpligt om delarna dessutom har olika förväntade nyttjandeperioder
 2. Intellektuella rättigheter innebär att användare av ett verk måste erkänna upphovsrättsinnehavaren när de citerar ett verk och att de inte får snedvrida ett verk. Publikationsavtal Användningsvillkor anges i ett publiceringsavtal som du förväntas skriva under innan ditt arbete publiceras
 3. Se hur du använder immateriella rättigheter i en mening. Många exempel meningar med ordet immateriella rättigheter
 4. För arbete som är kreativt och som resulterar i att immateriella rättigheter skapas, innehåller ofta konsultavtal skrivningar som kräver att konsulten, eller att båda parter, skyddar konfidentiell information som man får ta emot från den andra parten

Immateriella tillgångar är benämningen för de icke fysiska tillgångar som ett företag innehar. Det kan till exempel vara varumärke, produkt eller tjänst, design, utseende på produkter, affärsidéer, logotyp. Även film, datorprogram, appar, interna manualer och affärsmodeller är alla immateriella tillgångar.Ofta är det de immateriella tillgångarna som kan vara av ett mycket.

Värdet för immateriella anläggningstillgångar härleds till huvudparten från rättigheter utan fysisk substans. Immateriella anläggningstillgångar är exempelvis balanserade utgifter, koncessioner, patent, licenser och varumärken Det är också viktigt att exemplifiera att alla därtill hörande immateriella rättigheter omfattas av konfidentiell information. Hur konfidentiell information ska behandlas. Enligt svensk lag gäller ett sekretessåtagande för all information som delas där det är tydligt, eller underförstått, att du fick denna information under förutsättning att du behandlar den med sekretess Immateriella rättigheter representerar betydande värden för företagen och det är därför viktigt vanligt förekommande praktiska exempel är hämtade från samtal som jag haft med praktiker som arbetar i branschen, dels jurister, dels användare och utvecklare av IT-system Vissa immateriella förmögenhetsrättigheter kan innehålla information som bärs av någon fysisk sak, till exempel ett dokument eller en CD-skiva. En förmögenhetsrätt är antingen materiell eller immateriell, beroende på vilken som har störst förmögenhetsvärde Med immaterialrättavses lagar och normerande rättsfall som bestämmer vilket skydd som olika former av intellektuellt arbete ska ges. Sådant intellektuellt arbete hänvisar till skapel - ser i sinnet till skillnad från fysiska skapelser

anläggningstillgångar är immateriella till sin natur men räknas inte som immateriella utan finansiella. Exempel på olika slags immateriella anläggningstillgångar är: • Programvaror • Licenser för exempelvis programvaror • Patent, koncessioner och liknande rättigheter • Modeller och prototyper • Egenutvecklade IT-syste Immateriella rättigheter innefattar till exempel patent för nya produkter, metoder och användningar, varumärken för produkter och tjänster, designskydd för nya formgivningar och utseenden, och domännamn för användning på internet RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar rättigheter är överlåtbara eller avskiljbara från kommunen eller från andra rättigheter och förpliktelser såsom tillstånd, koncessioner eller nyttjanderättigheter. För att en tillgång ska vara en immateriell anläggningstillgång krävs att den • förväntas ge upphov till framtid

Med immateriella rättigheter menas sådant som har eller kan ha immaterialrättsligt skydd enligt gällande lagstiftning såsom patent, upphovsrätt, varumärkes- och mönsterskydd och växtförädlarrätt. Utgångspunkten är att immateriella rättigheter som skapas inom universitetets undervisning och forskning ska tillfalla upphovsmannen.Dett Skydda dina immateriella tillgångar. En immateriell tillgång är en tillgång i ditt företag som du inte kan ta på. Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna. En immateriell tillgång kan till exempel vara namnet på ditt företag, din grafiska profil eller din affärsmodell ∙Verktygen för att underlätta tillgång till och omsättning av immateriella rättigheter är underutvecklade, till exempel är licensieringsprocessen för de allt viktigare standardessentiella patenten mödosam och kostsam för så väl patentinnehavare som teknikanvändare Vår Patent- och immaterialrättsförsäkring är en ny försäkring på den svenska marknaden. De allra flesta företag har ett behov i större eller mindre utsträckning att skydda immateriella rättigheter, som tex. patent och närliggande rättigheter, eller andra typer av rättigheter, t.ex. varumärke och upphovsrätt Patenträtt, mönsterskydd och upphovsrätt är exempel på immateriella rättigheter som kan uppkomma inom ramen för en anställning. Regelverket om uppkomst och skydd av dessa ser olika ut. Patenterbara uppfinningar Enligt lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU) ka

Ditt bolags immateriella tillgångar Setterwalls Advokatbyr

Immateriella rättigheter betyder din rättighet till en förmögenhetsrättslig tillgång som inte är ett fysiskt föremål. Det vill säga tillgångar som man inte alltid kan se eller ta på, såsom t.ex. licenser, goodwill och patent. Exempel på immateriella tillgångar är: Upphovsrätt till konstnärliga verk (t.ex. texter, bilder etc. immateriella rättigheter 18 kap. IL SOU 1997:2, del II, s. 175 Sammanfattning För inventarier i näringsverksamhet medges avdrag genom årliga värdeminskningsavdrag. Det innebär att anskaffningsutgiften fördelas som kostnad under flera år. Två olika avdragmetoder finns i IL: räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskriv-ning Immateriella tillgångar som skapas själv av företagen skulle inte bokföras i balansräkningen och har inget bokfört värde. Huvudtyperna av immateriella tillgångar är Goodwill, varumärkesinnehav, immateriella rättigheter (handelshemligheter, patent, varumärken och copywrites), licensiering, kundlistor och FoU Immaterialrätt skyddar immateriella tillgångar och rättigheter. Immaterialrätt och immaterialrätten är det rättsområde som handlar om skydd för olika former av immateriell egendom, såsom patent, varumärken, mönster, upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och namn. Immaterialrätten bygger på lagar och prejudikat som.

Rättigheter som goodwill, upphovs- och varumärkesrätt är exempel på immateriella tillgångar, och om det framgår av avtalet att dessa ingår i överlåtelsen tillhör de alltså numera dig. Ett vanligt sätt att garantera att säljaren av verksamheten inte fortsätter bedriva konkurrerande verksamhet inom den närmsta framtiden, och på. Måste jag skydda mina immateriella rättigheter? En immateriell rättighet kan t.ex. vara rätten till en viss formgivning, ett litterärt verk, en uppfinning o.s.v. Patent och upphovsrätt är exempel på immateriella rättigheter. Beroende på typen av uppdrag kan sådana rättigheter uppstå inom ramen för uppdraget

Immaterialrätt - Wikipedi

Läs mer på PRV:s sajt Exempel på immateriella tillgångar kan vara forsknings- och utvecklingskostnader, goodwill, patent och varumärken. Varumärket Coca-cola är ett klassiskt exempel. Koncernen Coca-cola har sannolikt ett enormt övervärde (värde utöver fysiska/monetära tillgångar) i form av immateriella tillgångar tack vare varumärkets popularitet - och därmed dess värde Immateriella tillgångar är alltså företagets tillgångar som inte går att ta på. Därför kan de vara svåra att värdera, ett krav är att en immateriell rättighet enligt definitionen måste vara identifierbar. Exempel på Immateriella tillgångar är: Loggor, film, musik, licensrättighet, designskydd, patent, appar, kundregister etc Även immateriella rättigheter är lös egendom. Immateriella rättigheter ger innehavaren en exklusiv rätt att, inom vissa gränser, utnyttja ett verk eller en produkt. En produkt eller ett verk kan skyddas på flera sätt samtidigt. Till exempel kan en produkt skyddas av både patent och upphovsrätt Exklusiva immateriella rättigheter går egentligen stick i stäv med konkurrenslagarna om monopol. Men det finns flera samhällsnyttiga skäl till att sta - ten beviljar immateriella rättigheter till företag och individer: • För att ge incitament till att skapa uppfinningar eller konstnärliga verk (ny kunskap), som seda Exempel på immateriella anläggningstillgångar är utgifter för forskning och utveckling, koncessioner, patent varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar samt ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som.

Lär dig mer om immateriella tillgångar. I PRV-skolan online får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten. Skolan tar cirka 2-3 timmar i självstudier. Gå till PRV-skolan. Så gör du bättre affärer med dina immateriella tillgångar Skapa bättre affärer med paten Immateriella tillgångar, exempel Strategi för immateriella tillgångar Råd om immateriella rättigheter för dig som handlar med andra länder EU-kommissionen kan ge dig råd om hur du bäst skyddar och bevakar dina immateriella rättigheter på världens olika marknader

Patent & immateriella rättigheter. Korrekta avtal och immateriella rättigheter kan upplevas snårigt men är viktigt när du ska skapa värde för samhälle och näringsliv. Vi hjälper dig att få koll på den juridiska biten så du kan känna dig trygg med att din idé förblir din, och att du får äganderätt till din uppfinning Immateriella tillgångar innebär alla de tillgångar som ett företag har, men som man fysiskt inte kan ta på. Några exempel på detta kan vara företagets namn, logga, immateriella produkter eller tjänster som man erbjuder, interna arbetsmetoder, affärsidéer och modeller, företagets kundregister eller den interna databasen

Egenupparbetade immateriella tillgångar Rättslig

Att äga rättigheter till innehåll kan, som synes av exempel ovan, vara mycket lönsamt och därmed finns också en marknad för att handla med rättigheter. Förutsatt att dessa rättigheter har lagskydd. Reglerade marknader har också fördelen att de begränsar möjligheter till penningtvätt och dylikt Christoffer Ågren: Internt bör man ha en strategi kring hur bolaget hanterar, förädlar och skyddar immateriella tillgångar. Om man inte har det kan man göra en genomlysning av bolagets immateriella tillgångar. Ett vanligt missförstånd är att immaterialrätten endast omfattar registrerade rättigheter, men det stämmer inte Till skillnad från materiella tillgångar kan immateriella tillgångar inte urskiljas fysiskt. Immaterialrätten är reglerad i lag och brukar delas in i delas upphovsrätt (och närstående rättigheter) samt industriellt rättsskydd. Immateriella rättigheter syftar till att skydda intellektuella tillgångar och reglera innehavarens rätt att förfoga över intellektuella tillgångar såsom. Exempel på olika slag av immateriella tillgångar kan innefatta varumärken, utgivningsrätter för tidningar och publikationer, programvaror, licenser och franchiseavtal, upphovsrätter, patent och liknande rättigheter samt andra immateriella rättigheter, recept, formler, modeller, mönster och prototyper, oc

Immateriella rättigheter får allt större betydelse inom näringslivet. Förekomsten av dessa rättigheter ger upphov till en rad frågeställningar vid inkomstbeskattningen för företagen. Avsikten med denna artikel är att översiktligt redogöra för den rättsutveckling som varit under senare år när det gäller den skattemässiga kostnadsföringen av utgifter för immateriella. Immateriella tillgångar kan uppkomma till exempel i forsknings- och produktutvecklingsverksamhet, tillverkningsverksamhet eller försäljnings- och marknadsföringsverksamhet. Typiska immateriella tillgångar utgörs av bland annat patent, varumärken, upphovsrättigheter, affärsnamn, modellrättigheter, kunnande och färdigheter (know-how) och affärshemligheter Skydd av immateriella tillgångar I takt med att värdet av de immaterialrättsliga tillgångarna ökar blir de allt mer eftertraktade att stjäla och utnyttja. Det är därför av avgörande vikt att säkra ett företags värde genom att skydda dess produkter, patent, varumärken och andra kännetecken och immateriella rättigheter mot obehöriga intrång Immateriella tillgångar och rättigheter i flera led. Det kan vara så att gäldenärens olika patent och licenser redan är pantsatta och fungerat som en säkerhet. Det är naturligtvis försvårande. Detsamma gäller om exempelvis en licens slutits tillsammans med andra företag eller om den överlåtits

Immateriella rättigheter och ekonomiska incitament. Det är till exempel inte nödvändigt att avslöja källkoden eller detaljer hos programmen, utan det räcker med funktionaliteten Alla immateriella rättigheter ingår således, liksom t.ex. aktieägarnas eller bostadsrättsägarnas andelsrätter, i kategorin lös egendom. Ett stärkt grundlagsskydd skall utgå från samma grundsyn, samma betraktelsesätt, och vara vägledande oavsett vilken slags egendom eller immateriella rättigheter det rör sig om Till exempel, om immateriella rättigheter är väldefinierade kommer transaktionskostnaderna att sjunka och det blir lättare att överföra rättigheterna

Registrering av och handel med upphovsrätt ochIntellectual Property – Svensk Juridik

1. Vilka immateriella rättigheter kan uppkomma i ett anställningsförhållande i Region Stockholm? Patenträtt, mönsterrätt och upphovsrätt är exempel på immateriella rättigheter som kan uppkomma inom ramen för en anställning. Det kan exempelvis röra sig om produkter, hjälpmedel i vården, appar av olika slag och utformningen av. Immateriella rättigheter utgör även grunden i avtal mellan förening och sponsor. Ett exempel på sponsoravtal är Svenska simlandslagets avtal med Speedo International vilket är värt ca 1 miljon kronor per år Inkomster av immateriella rättigheter är inkomster av patent, upphovsrätt, mönsterskydd och andra därmed jämförbara rättigheter. Dylika inkomster erhåller till exempel uppfinnare, kompositörer, författare och konstnärer. Till den del som inkomsten baserar sig på den skattskyldiges egen verksamhet är den förvärvsinkomst immateriella rÄttigheter Tjänsterna och deras innehåll utgör immateriella rättigheter och konfidentiell information som tillhör Neste, dess koncernföretag och möjligen även tredje part. Obehörig kopiering och delning av tjänsterna och deras innehåll är förbjuden, om det inte specifikt beviljas i dessa användarvillkor

9 frågor och svar om immateriella tillgånga

immateriella rättigheter. Rättigheter till sådant som skapas i en persons huvud, till exempel uppfinningar (patenträttigheter), litterära och konstnärliga verk (upphovsrätt), design (designrättigheter) och symboler, namn och bilder som används inom handeln (varumärken) Visa exempel. Figurmärke. Figurmärken är varumärken där icke-standardiserade tecken, stiliserad text eller layout, grafiska element eller en färg används, Immateriella rättigheter definierar och skyddar uppfinningar och verk som människan kommit på eller skapat Immateriella anläggningstillgångar får tas upp som tillgångar bara om de har ett väsentligt värde för rörelsen under kommande år. Om utgiften inte kan förutses ge intäkter eller kostnadsminskningar under kommande räkenskapsår får den inte tas upp som en tillgång, utan ska kostnadsföras direkt Immateriella rättigheter är viktiga för den globala konkurrenskraften. Antalet ansökningar om skydd för immateriella rättigheter ökar i hela världen, och samma tendens kan noteras i EU. Mellan 2010 och 2019 ökade antalet beviljade patent i Europa från 58 000 till 137 000 Definition av formgivning. Formgivningsskydd är ett viktigt rörelsekapital för alla företag, inte bara för stora företag. EUIPO:s forskning visar att små och medelstora företag som äger formgivningar har 17 procent högre inkomst per anställd än små och medelstora företag som inte äger några immateriella rättigheter

Licensavtal Reglera användningen av immateriella

Exempel på immateriella tillgångar Andra varor om varor: En av de vanligaste klassificeringarna angående varor har att göra med den egenskap som den har med avseende på dess uppfattbarhet , det vill säga om det är en vara som existerar fysiskt eller en som inte har en enhet men som ändå har ett ekonomiskt värde på grund av dess egenskaper Immateriella tillgångar, Avsnitt 19 235 19 Immateriella tillgångar 19.1 RR 15 Immateriella tillgångar Rekommendationen behandlar vid vilken tidpunkt och med vilket belopp en immateriell tillgång ska redovisas i balansräkningen samt vilka upplysningar som ska lämnas i övrigt i årsredovisningen. Vissa immateriella tillgångar omfat Till exempel kan materiell egendom, till exempel en bil, återvinnas eller bytas ut om den blir stulen. Om du tycker att denna definition av immateriella rättigheter är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan. < Integrerad krets. Vad är immateriella tillgångar: exempel, klassificering, redovisning. Varje arbetande företag bör vara välbevandrad i den situation som observeras i det. Det är nödvändigt att säkerställa redovisning och rationell användning av tillgångar, för att förhindra eventuella missbruk, för att visa hög prestanda

Inköpschef - vad gör en inköpschef? - Inköpsdesign

Experten reder ut: Immateriella tillgångar - FAR Balan

immateriella rättigheter och missbruk av dominerande ställning mer generellt. Detta kräver att läsaren har förståelse av innehållet i de olika immateriella rättigheter och vilket skydd som dessa innebär. 1.4 Forskningsläge Inom doktrinen har det funnits en utförlig diskussion kring förhållande immateriella tillgångar ska dokumenteras i skriftliga avtal. Avtal ingås på respektive förvaltning. Delegation sker genom dessa riktlinjer av beslutanderätt i ärenden om rätt till immateriella rättigheter som uppkommit i förvaltningens verksamhet från regionstyrelsen till förvaltningschef, med rätt att vidaredelegera i ett led

Chiesi ska vara klimatneutrala senast 2035

Steg 6: Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Användarvillkor - beskrivning av användarvillkoren för denna webbplats innehållande juridiska bestämmelser och immateriella rättigheter. Informationen är endast avsedd för vårdpersonal i Sverige till exempel överföringssätt och kommunikation mellan dig och Sanofi samt mellan Sanofi och andra nätverk.. Exempel på årsredovisning för företag som startat det senaste räkenskapsåret Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som under det senaste räkenskapsåret börjat bedriva verksamhet. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 - Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31

immateriella rättigheter exempelmeningar - Använd

Immateriella rättigheter. Skydd för immateriella rättigheter. Immateriella rättigheter i Ryssland är underlagt rättsligt skydd. Olika myndigheter ansvarar för dess tillhandahållande. Det finns många lagar som innehåller bestämmelser om skydd av immateriell egendom. Vilka funktioner har det ryska rättssystemet på detta område Immateriella rättigheter ger ägare exklusiva rättigheter till tillgångar som bedöms vara immateriella, till exempel konstverk. I samband med nätverksekonomin är ett företag belastat med att skydda sin immateriella egendom genom att se till att konkurrenterna inte stjäl sina idéer, produkter eller prissättningsstrukturer - en mycket verklig möjlighet i informationsåldern Dina rättigheter. När du skapar ett litterärt, vetenskapligt eller konstnärligt originalverk, t.ex. en dikt, artikel, film, sång eller skulptur, skyddas det av upphovsrätten.Det är bara du som har rätt att offentliggöra verket eller att återge det. I EU-länderna (I det här fallet de 28 EU-länderna ) skyddar upphovsrätten dina immateriella tillgångar i 70 år efter din död eller. Exempel på företagshemligheter är kundregister och tillverkningsmetoder. En IP-baserad DD fokuserar på dina immateriella tillgångar och rättigheter och genomförs i huvudsak i samband med en investering eller uppköp för att säkerställa att bolaget är väl förberett och paketerat för ändamålet - Exempel: avtal med reglering av immateriella rättigheter • ^Allt arbetsresultat som uppkommer till följd av detta avtal är kundens egendom utan särskild ersättning till leverantören

Öresundsexperten Frederik Kromann Jespersen hjälper med

Konsultavtal - tips och exempel - JURIDISK VÄGLEDNIN

Låt dina immateriella rättigheter (IPR) generera tillväxt. IPR är immateriell egendom som är skyddad genom immaterialrättsliga åtgärder. Vi kan till exempel ordna en workshop, där vi inom ett utvecklingsprojekt kartlägger de objekt som är möjliga att skydda Nyhet Immateriella rättigheter efter Brexit - den brittiska regeringens syn på saken 8 augusti 2018 Brexit Inför det stundande brittiska EU-utträdet publicerade den brittiska regeringen den 12 juli The future relationship between the United Kingdom and the European Union

exempel som en naturlig del av en affärs- eller forsknings- och utvecklingsstrategi. Denna litteraturstudie utgör en inledande del i denna satsning. 1.1 Syfte och målsättning Denna förstudie syftar till att göra en översikt av befintlig forskning kring hur management av immateriella tillgångar bidrar till olika aktörer Myndigheten för immateriella rättigheter.. 19 2 Utredningens uppdrag och arbete.. 23 2.1 Utredningens uppdrag Det finns också flera exempel på länder som har tagit fram nationella strategier för immateriella till-gångar Nya och omarbetade exempel för att illustrera regelverket. Kommentar. De nya riktlinjerna innebär stora förändringar vad gäller transaktioner rörande immateriella rättigheter. OECDs arbete med immateriella rättigheter är ett högt prioriterat område och de nya riktlinjerna kommer att få stor påverkan för många företag immateriella rättigheter som patent, oerhörda värden och dess centrala betydelse inom i till exempel genom omsättning, för att någon ska våga ta risken och bära kostnaderna som det innebär. 1.3 Det patenträttsliga systemet Patentsystemet reglerar tekniska idéer immateriella rättigheter, vilka utgör gemensamma normer med internationell tillämpning och vilka har genomförts i alla medlemsstater. till exempel en fonogramframställare, som kommer att försöka göra sina rättigheter gällande och bekämpa piratkopiering

 • Köpa utländska aktier Swedbank.
 • AMAR 16bis.
 • Bostadspriser Flashback.
 • Jobba som ordningsvakt Lön.
 • Casino for sale in Europe.
 • Lost Relics.
 • Handelsbanken kontor som läggs ner.
 • Onderdelen synoniem.
 • Brf eller äganderätt.
 • Leva billigt på landet.
 • Bangla Mal twitter.
 • Ardor Reddit.
 • Phemex USA.
 • KuCoin in California.
 • JP Morgan bonus day 2021.
 • Båstad Padel 2020.
 • Blocket Husvagn Halland.
 • ETF kapitalförsäkring.
 • Jobb i världen.
 • MSCI World Index SEK.
 • Zorgtoeslag studenten 2020.
 • Blockchain based payment system.
 • Naturvetenskapsprogrammet inriktning Natur.
 • Gold shops in Switzerland.
 • Amazon innovation strategy.
 • Glömt lösenord till Hotmail.
 • De Kunstweken.
 • DeFi tokens Reddit.
 • Bokföra beslut debiterad preliminärskatt.
 • Newbie onepiece.
 • Was testet Die Stiftung Warentest bei Nagellack.
 • Demoskop senaste mätning.
 • What is Spam.
 • Krugerrand kopen.
 • IMDb trivia.
 • Prop. 2018/19:83.
 • Scandic Visby elbil.
 • Yukon 13 Nieuwerkerk aan den IJssel.
 • Learning stock trading.
 • Återfylla runt Thermopool.
 • Cake DeFi.